Tweede procesnota: extra tussenstap voor GRUP Ventilus

  • 20 december 2019

Naar aanleiding van de vele inspraakreacties tijdens de publieke raadpleging van het Gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus, komt er een bijkomende tussenstap in de procedure.

Het hoogspanningsproject Ventilus maakt het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen klaar voor de toekomst. Het versterkt de capaciteit en zorgt er ook voor dat de hernieuwbare energie vanop de Noordzee naar de verbruikers landinwaarts wordt gebracht.

Omdat de keuze van de technologie een vaak terugkerend thema was tijdens de inspraakperiode, start het Vlaams Departement Omgeving een oefening op waarin stakeholders en onafhankelijke experten samen in dialoog gaan om de technologiekeuze in alle objectiviteit te dubbelchecken. Daarnaast worden nog andere processen opgestart. Dat staat in de tweede procesnota waar de Vlaamse Regering vandaag kennis van nam.

Inspraakreacties via publieke raadpleging

Een eerste procesnota kwam er bij de goedkeuring van de Ventilus-startnota door de Vlaamse Regering op 29 maart 2019. Die omschreef in grote lijnen alle stappen die moeten gezet worden om tot een GRUP te komen. Op de goedkeuring van de start- en procesnota volgde een publieke raadpleging waarin onder andere 10 infomarkten werden georganiseerd. De publieke raadpleging liep van 29 april tot en met 27 juni 2019. In die periode kon het brede publiek mee nadenken over de voorstellen uit de startnota, waarin onder andere een aantal mogelijke tracés voor Ventilus werden voorgesteld.

Tijdens die infomarkten ontving de Vlaamse Overheid meer dan 3.200 individuele bezwaren, 32 petities, en 42 adviezen. De meest frequente vraag ging over bijkomend onderzoek om het project ondergronds te realiseren. Andere thema’s die aan bod kwamen betroffen vooral gezondheid, landbouw, natuur, impact op het landschap en waardevermindering van het patrimonium.

“Ventilus is een belangrijk project, niet alleen voor onze provincie maar voor heel Vlaanderen. Ik ben blij om te zien dat de inspraakreacties ernstig genomen worden. Ik kijk uit naar de initiatieven die bijkomend inzicht en duiding moeten geven rond de vragen die nog leven.”, zegt Carl Decaluwé die als gouverneur van West-Vlaanderen ook de leiding nam van het planbegeleidingsteam en het overleg met lokale actoren.

Bijkomende tussenstap gaat scopingnota vooraf

De volgende stap in het geïntegreerd planproces voor Ventilus is normaliter de uitwerking van een scopingnota waarin de reacties en adviezen mee verwerkt worden. Om de inhoud van die nota te bepalen, is het belangrijk te weten op welke wijze dit project kan gerealiseerd worden. Daarom wordt een bijkomende tussenstap voorzien.

Er zal een dubbelcheck gebeuren over de vraag in welke mate het technisch haalbaar is om het project ondergronds te realiseren. Die dubbelcheck zal in alle objectiviteit gebeuren via een aparte werkgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, omwonenden, middenveld en Elia. Zij zullen zich gezamenlijk buigen over deze kwestie. Daarbij worden ze ondersteund door onafhankelijke experten aangeduid door de overheid, die ook een neutrale procesfacilitator zal aanduiden om de oefening te begeleiden.  

“We zijn tevreden over het initiatief dat door de Vlaamse overheid wordt opgestart met als doel om tot een grotere, gedeelde feitenkennis over de technologiekeuze te komen. Het inzetten van een procesfacilitator moet de ‘ingenieurs’ discussies toegankelijk en begrijpelijk maken voor alle betrokken stakeholders. Elia zal met een open houding aan deze oefening meewerken” zegt Ilse Tant, Chief Officer Community Relations van Elia.

Andere processen die worden opgestart

Tegelijk met de oefening rond technologie worden enkele andere processen opgestart. Rond het thema landbouw zal wetenschappelijke kennis verzameld worden, aangevuld met praktijkervaring van landbouwers die onder een hoogspanningslijn wonen en werken. Er wordt een klankbordgroep van gezondheidsspecialisten aangesteld die een begrijpelijk overzicht samenstellen van alle wetenschappelijke kennis die rond het thema gezondheid in relatie tot hoogspanning opgebouwd is.

De natuurverenigingen Natagora en Natuurpunt werken dan weer aan een kaart om het risico op draadslachtoffers, dit zijn vogels die sterven omdat ze tegen een hoogspanningslijn vliegen, per zone in kaart te brengen. Elia zal haar vergoedingspolitiek aftoetsen bij enkele experten en opnieuw evalueren.

“Deze bijkomende stappen vergen weliswaar extra tijd, maar zijn essentieel wanneer een gunstige afloop voor het Ventilus-project de doelstelling is. Ik hecht daarbij bijzonder veel belang aan dialoog met lokale stakeholders en reken erop dat deze tussenstap een antwoord geeft op de vragen van velen”, besluit Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Het is de ambitie om voor de zomer van 2020 een scopingsnota klaar te hebben waarin wordt omschreven welke trajecten verder onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren.

Bijlagen:

 


Wat is Ventilus?

Door nationale, Europese en internationale klimaatbeslissingen evolueren we naar een koolstofarme samenleving. De productie van hernieuwbare energie, op het land en in de zee, neemt daarom sterk toe. Er is een sterk, toekomstgericht, betrouwbaar West-Vlaams elektriciteitsnet nodig om deze energie naar de elektriciteitsverbruikers te transporteren. Ventilus biedt hierop het antwoord.

Meer info op www.ventilus.be

Sustainable Development Goals

Deze actie draagt bij tot Sustainable Development Goal 13.

Sustainable development goal 13 - klimaatactie

Contact