Transport van afvalstoffen

Het transport van afvalstoffen is een belangrijke schakel in de afvoer en verwerking van afvalstoffen. Bij een afvaltransport zijn verschillende actoren betrokken, gaande van de producent over vervoerders, inzamelaars, … tot overslagbedrijven en verwerkingsinstallaties. Het geïntegreerde toezicht op de verschillende stappen in een afvalstroom of keten heet het  ‘ketentoezicht’.

Het ketentoezicht wil garantie verschaffen over de afvoer van afvalstoffen naar de juiste 
(wettelijk toegelaten) “eindbestemming”, zowel in binnen- als buitenland.

De regels staan beschreven in VLAREMA voor wat betreft binnenlandse afvaltransporten en voor grensoverschrijdende transporten in de Verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, EVOA genoemd.

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

  • Controle op wegtransporten van afvalstromen: Onaangekondigde gerichte acties op afvaltransporten en dit in samenwerking met externe partners zoals politiediensten en VLABEL. De lading en de documenten worden gecontroleerd en getoetst aan de vereisten van Vlaamse en Europese afvalwetgeving. Speciale aandacht gaat uit naar de volledigheid en correctheid van de begeleidende transportdocumenten.
  • Controle op uitvoer van afvalstromen via zeehavens: Controles in het havengebied op uitvoer, doorvoer en in mindere mate op invoer van afvalstoffen. De controles bestaan uit een steekproefsgewijze selectie van units die mogelijk afval bevatten. Na selectie gebeurt een visuele controle van de lading en een administratieve controle van de documenten. Speciale aandacht gaat uit naar afvaltransporten naar niet- OESO-landen. 
  • Controles bij specifieke inrichtingen in de afvalketen: Controles bij inrichtingen in de verwerkingsketen (producenten, vervoerders, inzamelaars, overslagbedrijven, …) door opvraging van (transport)documenten, afvalstoffenregisters, procedures…