T.OP Kustzone begeleidt en adviseert externe projecten

Federale Mariene Ruimtelijke Planning 

De Belgische Noordzee is vrij klein. Dit betekent dat er op vrij beperkte ruimte heel wat activiteiten plaatsvinden:  groene energie, natuurbehoud, scheepvaart, visserij en zandontginning. Een goede manier vinden om die verschillende belangen te verzoenen en een plaats te geven is noodzakelijk. Daarom werd er een marien ruimtelijk plan (MRP) opgemaakt om de verschillende ecologische en sociaal-economische belangen een plaats te geven. 

België was daarmee pionier in Europa, het eerste plan werd opgesteld voor de periode 2014-2020. Het plan loopt steeds over een periode van zes jaar. Voor de nieuwe cyclus (2020-2026) trad in werking op 20 maart 2020.

Lees hier het volledige document en een samenvattende brochure voor het marien ruimtelijk plan

TOP kustzone kan steunen op lange ervaringen in ruimtelijke planning aan landzijde en kennis en ervaring in Mariene Ruimtelijke Planning sinds 2008. 

Vandaag willen we een betere samenwerking tussen de Vlaamse, Federale en Europese overheden, om een betere interactie tussen land en zee te bekomen maar ook de nieuwe ontwikkelingen op zee en de Europese "Green Deal" een plaats te geven.

North Sea Think Tank

TOP Kustzone participeert in de North Sea Think Tank en werkt samen met andere partners mee aan de opbouw van een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee.

De thema's 'Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaatverandering’ komen daar uitgebreid aan bod. 

Meer info op de site van de North Sea Think Tank

Complex Project Kustvisie

TOP kustzone neemt deel aan de beleidscommissie van het Complex Project Kustvisie. 

In dat project wil de Vlaamse overheid een lange-termijnaanpak ontwikkelen voor de bescherming van de Vlaamse kust tegen een zeespiegelstijging met 3 meter.

Het masterplan kustveiligheid uit 2011, dat volop in uitvoering is, verzekert onze veiligheid tegen overstromingen in de kustregio tot 2050.

Meer info op de site van Complex Project Kustvisie