T.OP Kustzone

De kustzone is een dynamisch gebied met grote uitdagingen op het vlak van klimaat, wonen, werken, mobiliteit, energie, water, recreatie, biodiversiteit en landbouw.

Er zijn tal van projecten, visies, ideeën en er zijn veel overheden en partners actief. Heel wat initiatieven overlappen of beïnvloeden elkaar. Afstemming is nodig.

Daarom heeft het departement Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving) een territoriaal ontwikkelingsprogramma (T.OP) opgestart voor het gebied en een samenwerkingsovereenkomst getekend met de provincie West-Vlaanderen. Beide overheden maken samen werk van een actiegericht programma voor de ruimtelijke ontwikkeling van de kustzone op korte en middellange termijn. Samen met alle belanghebbenden en met de lokale overheden zal op een constructieve manier samengewerkt worden rond thema’s zoals stedelijke reconversie, verzilting en ruimtelijke kwaliteit.

Het projectgebied omvat naast de tien kustgemeenten (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Brugge en Knokke-Heist) negen steden en gemeenten uit het hinterland, die overwegend ingenomen worden door de polders (Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, Diksmuide, Gistel, Oudenburg, Jabbeke, Zuienkerke en Damme). De voorzee, het strand, de duinen en de polders vormen immers een geomorfologisch geheel. Heel wat van de knelpunten en potenties manifesteren zich in deze ruimere omgeving.

T.OP Kustzone kan voortbouwen op de opgedane kennis uit het gebiedsgerichte traject van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voor de Oostkust. Ruimte Vlaanderen heeft daar verschillende kustgemeenten, de provincie West-Vlaanderen, het gewest en vele partners uit het middenveld rond de tafel gebracht om na te denken over de toekomst van de kustregio. 

Ook de resultaten van de studie Metropolitaan Kustlandschap 2100 bieden een nuttige basis voor het programma. Via ontwerpend onderzoek werden hier langetermijnbouwstenen ontwikkeld voor een duurzame kustregio. 

 

Op 1 november 2015 werd Stijn Vanderheiden (Ruimte Vlaanderen) aangesteld als projectleider voor T.OP Kustzone. Hij zal, samen met het kernteam, werk maken van dit territoriaal ontwikkelingsprogramma. Op basis van overleg met de stakeholders wil het kernteam tegen het midden van 2016 een eerste ontwerp van programma voor de kustzone opmaken.

 

Een territoriaal ontwikkelingsprogramma is een nieuw instrument in het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid. Het is erop gericht relevante belanghebbenden in een bepaald gebied samen te brengen om vanuit gemeenschappelijke doelstellingen en gedeeld eigenaarschap tot een programma van realisaties op korte en middellange termijn te komen. 

Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving) coördineert momenteel drie T.OP projecten: Brusselse NoordrandLimburg en Kustzone.

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling