TOP Kust: werf Land-zee interacties

Gebruiksfuncties op zee kunnen niet los gezien worden van (gerelateerde) gebruiksfuncties op land. De wisselwerking tussen het gebruik van de zee en het gebruik op land speelt een rol in de ruimtelijke planning, in natuurlijke systemen, in sociaal-cultureel opzicht en ook vanuit maatschappelijke en bestuurlijke betrokkenheid.

Het gaat hier dus om een breder perspectief dan de kust alleen. Het gaat ook over de ecologische en sociaal-culturele verbondenheid met de zee verder landinwaarts. Het gaat verder dan de plaatsen waar kustverdediging, kustecologie en kusttoerisme/-recreatie aandacht vergen en land en zee in dat opzicht elkaars decor vormen zoals de logistieke stromen van zee naar land en omgekeerd en de directe of indirecte ecologische verbindingen landinwaarts.

Een aantal gebruiksfuncties, zoals scheepvaart en visserij, zijn van oudsher verbonden met het land. Ook kustverdediging is van die orde. De afgelopen decennia zijn andere gebruiksfuncties van de zee opgekomen met hun eigen afhankelijkheid van het land. Voor de opwekking van duurzame energie met voornamelijk windturbines op zee, verbinden leidingen en kabels de windparken met aanlandingspunten aan de kust en vervolgens met het achterland. De toerisme- en recreatiesector op land kon zich ontwikkelen mede dankzij de aantrekkelijkheid van de zee en de mogelijkheden die de zee biedt. Ook zijn er verwachte ontwikkelingen op het gebied van aqua- en maricultuur. Zelfs de kustverdediging kijkt meer zeewaarts. Ook erfgoed onderwater heeft een sterke relatie met het land. 

Beleidsmatig komt er meer aandacht voor deze land-zee interactie. Het opsommen van de relevante sectoren / gebruiksfuncties, met hun ruimtelijke afhankelijkheidsrelaties op land en op zee is noodzakelijk hiervoor.
In T.OP kustzone werd de WERF LAND-ZEE INTERACTIES opgestart om deze interacties en afhankelijkheidsrelaties beter te begrijpen en er lessen voor de toekomst uit te trekken, opdat zowel de ontwikkelingen op land als op zee beter in evenwicht kunnen gebracht worden. 

Er zijn verschillende projecten die we vanuit T.OP Kustzone trekken binnen de werf LAND-ZEE-interactie en er zijn projecten waar we aan meewerken. Zo namen we deel aan de North Sea Think-tank en werd er actief ingezet op Mariene ruimtelijke planning (FOD leefmilieu). Daarnaast volgen we ook het Complex Project Kustvisie (MOW) op, en zetten we Interreg projecten op zoals Sustainable and Resilient Coastal Cities (SARCC), die de komende jaren meer zichtbaarheid zal krijgen. Daarnaast zijn we ook betrokken in het opzetten van een project rond Ecosystem Based Integrated Coastal Zone Management, en zijn we betrokken in het Ruimtelijk Ontsnipperingsprogramma Westkust, Interreg Vedette, Fotoreeksen Zee- en strand, duin, en dijk zichten…
 

TOP kust strand