TOP Kust: werf Land-Zee interacties

TOP kust strand

Gebruiksfuncties op zee kunnen niet los gezien worden van gebruiksfuncties op land. In de kuststrook is alles met elkaar verbonden. De wisselwerking tussen het gebruik van de zee en het gebruik op het land speelt een belangrijke rol in de ruimtelijke planning, natuurlijke systemen, sociaal-cultureel aspecten en ook vanuit bredere maatschappelijke en bestuurlijke aspecten.

Het gaat hier dus om een breder perspectief dan de kust alleen. Het gaat ook over de ecologische en sociaal-culturele verbondenheid met de zee verder landinwaarts. Het gaat verder dan de plaatsen waar kustverdediging, kustecologie, kusttoerisme en kusteconomie plaatsvinden. Land en zee zijn elkaars decor.

Voorbeelden van Land-Zee interacties

Enkele goede voorbeelden zijn de logistieke stromen van zee naar land (en omgekeerd) of de talloze ecologische verbindingen met de zee landinwaarts. Een aantal activiteiten, zoals scheepvaart en visserij, zijn van oudsher verbonden met het land. Ook kustverdediging en toerisme en recreatie zijn van die orde. Deze konden zich allemaal op land ontwikkelen door de gevaren, maar ook door de aantrekkelijkheid en de mogelijkheden van de zee .

De afgelopen decennia zijn nieuwe activiteiten op de zee gekomen met hun eigen afhankelijkheid van het land. Windenergie op zee is daar een goed voorbeeld van. Leidingen en kabels verbinden de windparken met aanlandingspunten aan de kust en het hinterland. In de toekomst dienen zeeboerderijen ook hun plaats te vinden langsheen de kust en op de zee. Ook nieuwe initiatieven met betrokking tot de kustverdediging kijken meer zeewaarts (door bvb de duinengordel te laten groeien). Ook onderwater erfgoed heeft een sterke relatie met het land. 

Meer aandacht voor de Land-Zee interacties

Beleidsmatig komt er meer aandacht voor deze land-zee interactie. Het opsommen van de relevante sectoren en functies, met hun ruimtelijke relaties- die afhankelijk zijn van zowel land als zee, is noodzakelijk. Daarom werd in T.OP kustzone de WERF LAND-ZEE INTERACTIES opgestart. Zo kunnen we deze interacties en wederzijdse afhankelijkheid beter begrijpen. Op die manier trekken we er lessen uit voor de toekomst, met als doel de ontwikkelingen op land en op zee in evenwicht te brengen

Er zijn verschillende projecten die we vanuit T.OP Kustzone trekken binnen de werf LAND-ZEE-interactie en er zijn projecten waar we aan meewerken. Zo namen we deel aan de North Sea Think-tank en werd er actief ingezet op Mariene ruimtelijke planning (FOD leefmilieu). Daarnaast volgen we ook het Project Kustvisie (MOW) op, en zetten we Interreg projecten op zoals Sustainable and Resilient Coastal Cities (SARCC), die de komende jaren meer zichtbaarheid zal krijgen. Daarnaast zijn we ook betrokken in het opzetten van een project rond Ecosystem Based Integrated Coastal Zone Management, en zijn we betrokken in het Ruimtelijk Ontsnipperingsprogramma Westkust, Interreg Vedette, Fotoreeksen Zee- en strand (Coastsnap), duin, en dijk zichten…

Land-zee interacties Top Kust(Overzichtskaart van de verschillende initiatieven van T.OP Kustzone met betrekking tot de Land-Zee interacties)