Toezichtsregeling op lokale ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) - VCRO artikel 2.2.16 ; 2.2.23

Sedert 30 december 2017  is de toezichtsregeling op lokale RUP’s  gewijzigd. 

Voor het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 kon de Vlaamse Regering een provinciaal en een gemeentelijk RUP na definitieve vaststelling schorsen, de deputatie kon een gemeentelijk RUP schorsen. Na zo’n schorsing moest de provincieraad of de gemeenteraad haar initiële beslissing heroverwegen.  Dit was een nuttig systeem in die gevallen dat een aangepaste definitieve vaststelling het aangebrachte probleem kan remediëren.  
Bij een niet-remedieerbaar gebrek geeft een schorsing de indruk dat de provincie-  of gemeenteraad beleidsruimte heeft, terwijl dat in feite niet het geval is. Een nieuwe goedkeuring zou aanleiding geven tot een nieuwe schorsing.
Sedert 8 december 2017 kan de Vlaamse Regering (en enkel de Vlaamse Regering) vernietigen. De regeling maakt duidelijk dat de schorsingsprocedure de voorkeursprocedure is en de vernietigingsprocedure de uitzondering. Zo kan de Vlaamse Regering alleen overgaan tot vernietiging als ze van oordeel is dat de onverenigbaarheid, de strijdigheid of de niet-naleving, niet kan worden hersteld, weggewerkt of opgelost door het volgen van de schorsingsprocedure.  
Ook hier geldt de gewone motiveringsverplichting. Als de Vlaamse Regering tot vernietiging overgaat, moet ze motiveren waarom ze van oordeel is dat de onverenigbaarheid, strijdigheid of niet-naleving niet kan worden hersteld, weggewerkt of opgelost door het volgen van de schorsingsprocedure. 
De schorsingstermijn is sedert 8 december 2O17 ook verlengd van 30 tot 45 dagen. 
 

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.