Toewijzingen fase 4 (2021-2030)

Algemene toewijzingsregels + belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2013-2020

Het systeem van kosteloze toewijzing onder het EU ETS zal – in gewijzigde vorm – verder gezet worden in de periode 2021-2030. De basisprincipes blijven daarbij hetzelfde:

 • Net zoals in 2013-2020 wordt er in 2021-2030 geen toewijzing voorzien voor elektriciteitsproductie. Andere activiteiten kunnen wel in aanmerking komen voor een kosteloze toewijzing.
 • De toewijzing wordt nog steeds berekend o.b.v. een (historisch) activiteitsniveau, een benchmarkwaarde, en de blootstelling aan het risico op carbon leakage.

Wel zullen deze parameters anders ingevuld worden t.o.v. de periode 2013-2020:

 • Activiteitsniveau: er zijn maatregelen genomen om te zorgen voor een betere afstemming tussen evoluties in het activiteitsniveau enerzijds en de toewijzing anderzijds. Ten eerste wordt de handelsperiode 2021-2030 opgesplitst in twee vijfjarige toewijzingsperiodes (2021-2025 en 2026-2030) met elk hun eigen referentieperiode. Ten tweede zal binnen elke toewijzingsperiode de toewijzing sneller aangepast worden wanneer het activiteit wijzigt t.o.v. de historische referentieperiode;
 • Benchmarks: de benchmarkwaardes zullen per toewijzingsperiode worden aangescherpt o.b.v. de geobserveerde verbetering in broeikasgasintensiteit in de 10% meest efficiënte installaties. De benchmarkwaarden voor 2021-2025 zullen naar verwachting in de herfst van 2020 bekend gemaakt worden;
 • Carbon leakage: er is een aangepaste carbon leakage lijst gepubliceerd voor 2021-2030. Voor sectoren op deze lijst blijft de CLF op 100%, voor andere sectoren blijft de CLF op 30% tot 2026 om vervolgens lineair uit te doven (0%) tegen 2030 (uitgezonderd stadsverwarming);

Bepaling oorspronkelijke toewijzing

Per toewijzingsperiode zal de oorspronkelijke toewijzing vastgelegd worden o.b.v. het gemiddelde activiteitsniveau in de historische referentieperiode. De benchmarkwaarden worden aangescherpt o.b.v. de geobserveerde broeikasgasintensiteit van de 10% meest efficiënte installaties in bepaalde jaren van de historische referentieperiode.

Toewijzingsperiode Historische referentieperiode Relevante jaren voor de benchmark update
2021-2025 2014-2018 2016-2017
2026-2030 2019-2023 2021-2022


Om alle nodige gegevens te verzamelen moeten alle installatie die een toewijzing wensen te ontvangen een geverifieerd baseline rapport indienen bij de bevoegde autoriteit met daarin per sub-installatie zowel het activiteitsniveau als de broeikasgasintensiteit voor elk jaar van de historische referentieperiode. Voor de toewijzingsperiode 2021-2025 ziet de timing er als volgt uit:

 • 30 juni 2019: deadline rapportering geverifieerde baseline rapporten
 • 30 september 2019: deadline notificatie van alle gegevens door lidstaten aan de Commissie
 • Eind 2019-midden 2020: controle van gegevens door de Europese Commissie
 • Herfst 2020: actualisatie van de benchmarkwaarden door de Europese Commissie op basis van de aangeleverde gegevens
 • Herfst 2020: berekening van de voorlopige toewijzingen o.b.v. de geactualiseerde benchmarkwaarden door de lidstaten
 • Eind 2020: berekening van een eventuele cross-sectorale correctiefactor door de Europese Commissie
 • Begin 2021: berekening van de definitieve toewijzingen door de lidstaten

docx bestandEU wetgeving en richtsnoeren toewijzingsregels (17 kB)

pdf bestandVlaamse FAQ's i.v.m. de toewijzing 2021-2030 (dd. 2019-10-23) (765 kB)

xls bestandSjabloon baseline rapport (2.95 MB)

Aanpassing van de oorspronkelijke toewijzing

Tijdens de periode 2021-2025 (en ook 2026-2029) moet de oorspronkelijke toewijzing aangepast worden in de volgende gevallen:

 • Het activiteitsniveau wijzigt met meer dan 15% t.o.v. het historische activiteitsniveau (o.b.v. een rollend tweejaarlijks gemiddelde);
 • Er is sprake van een stopzetting van een (sub-)installatie;
 • Er is sprake van een nieuwkomer of een nieuwe (sub-)installatie;
 • Er is sprake van bepaalde wijzigingen in de installatie (bv. verhoogde warmte-import/-export, verhoogde affakkeling van afgassen, …)

Om deze regels te implementeren zal elke BKG-installatie die een toewijzing ontvangt, vanaf 2021 elk jaar een geverifieerd Annual Activity Level rapport (of AAL rapport) moeten indienen bij de bevoegde autoriteit. In 2021 moet het AAL rapport gegevens bevatten voor de jaren 2019-2020, vanaf 2022 moet het AAL rapport gegevens bevatten van het voorgaande kalenderjaar. De exacte procedure, het sjabloon en de deadline hiervoor moet nog vastgelegd worden en zullen gecommuniceerd worden via de ETS nieuwsbrief.
Guidance Document 7 over de aanpassing van de toewijzing na 2020.

Het monitoringmethodiekplan (MMP)

De gegevens die worden gerapporteerd in het baseline rapport en het AAL rapport, moeten gemonitored worden op basis van een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd Monitoringmethodiekplan (of MMP):

 • BKG-installaties die in toewijzing wouden aanvragen voor 2021-2025 moesten in 2019 al een MMP opstellen en laten goedkeuren door de bevoegde autoriteit. Dit MMP moest beschrijven hoe de gegevens uit de historische referentieperiode 2014-2018 verzameld en verwerkt zouden worden (het zogenaamde ‘backward-looking’ MMP);
 • Het MMP moest vervolgens herwerkt en opnieuw ingediend worden tegen 31/12/2019. Dit herwerkte MMP moet beschrijven hoe de gegevens voor 2019 en de jaren erna verzameld en verwerkt zullen worden (het zogenaamde ‘forward-looking’ MMP);

xlsx bestandSjabloon monitoringmethodiekplan (MMP) (611 kB)

docx bestandToelichtingsdocument voor herwerking van het MMP (dd. 2019-10-23) (242 kB)

Verificatie van het baseline rapport en het AAL rapport

De verificatie van het baseline rapport en de AAL rapporten moet gebeuren door een onafhankelijke verificatie-instelling die is geaccrediteerd conform de Europese Accreditatie- en Verificatieverordening, en specifiek voor de activiteit die de BKG-installatie in kwestie uitvoert (bv. ‘verbranding van brandstoffen’ of ‘productie van staal’ of …). Bovendien moet de verificatie-instelling geaccrediteerd zijn voor de zogenaamde ‘scope 98’, wat aantoont dat de instelling vertrouwd is met de Europese toewijzingsregels en in staat is om de gerapporteerde data in het kader van deze toewijzingsregels te verifiëren. 

xlsx bestandSjabloon verificatierapport bij het baseline rapport (update 2019-05-09) (116 kB)

Contacteer ons

ETS vaste installaties