Synthesenota en voorontwerp van projectbesluit

De synthesenota is de aanzet in de richting van het projectbesluit. Deze nota omvat de eindresultaten van de geïntegreerde effectenonderzoeken. Op basis van de onderzoeksresultaten worden bepaalde uitwerkingen met mekaar vergeleken qua voor- en nadelen, tot er uiteindelijk één uitvoeringswijze overeind blijft.

Hoe pak je dit aan?

Maak een globaal dossier op

Het multidisciplinair projectteam maakt, samen met de initiatiefnemer een dossier op dat voldoet aan alle deelaspecten waar het projectbesluit aan moet beantwoorden (synthese van de onderzoeken, bestemmingswijziging, vergunningen, machtigingen, …).

Tijdens deze fase worden dus het bouwontwerp en het bestemmingsplan, op basis van de synthese van de onderzoeken, gefinaliseerd naar de latere formele advisering en het openbaar onderzoek toe.

Goedkeuring van de onderzoeken

In functie van de opmaak van de synthesenota en het ontwerp van projectbesluit moeten de gevoerde onderzoeken van een goede kwaliteit zijn.

Let op.

In de uitwerkingsfase zal het team Mer het MER pas goed- of afkeuren na de vaststelling van het ontwerp van projectbesluit en na het openbaar onderzoek. Als lid van het projectteam zal het team Mer wel reeds informeel aangeven of de kwaliteit van het MER volstaat om in openbaar onderzoek te gaan.  
In deze fase van de procedure worden zowel het ontwerp van projectbesluit als het ontwerp van MER onderworpen aan een openbaar onderzoek.

De andere onderzoeken zullen door het projectteam voor de vaststelling van het ontwerp van projectbesluit als voldoende kwalitatief worden ingeschat. Ook in deze fase zal het zo zijn dat reeds betrokken instanties een aantal onderzoeken (in)formeel kunnen valideren.

Opmaak van een synthesenota en een voorontwerp van projectbesluit

Op basis van de afgewerkte onderzoeken maakt het projectteam een synthesenota en een voorontwerp van projectbesluit op. Dit is een tijdsintensieve fase omdat uit het geheel van onderzoeken de belangrijkste conclusies naar voren moeten worden gebracht, tegen elkaar moeten worden afgewogen en een concrete uitvoeringswijze moet worden geformuleerd en gemotiveerd.

Adviesverlening

De procesverantwoordelijke staat in voor het opvragen van de nodige adviezen van de adviesinstanties en de lokale besturen en bezorgt de synthesenota, het ontwerp van MER en het voorontwerp van projectbesluit aan deze instanties.

Een deel van deze adviesinstanties zullen in de regel reeds in de onderzoeksfase betrokken zijn geweest of informeel geconsulteerd.

Hier vindt u welke instanties advies verlenen en hoe het advies concreet gevraagd (en verleend) wordt.

De adviesinstanties zullen uitgenodigd worden op een adviesvergadering. Dergelijke vergadering voorzien heeft als voordeel dat gebeurlijke “laatste aandachtspunten” meegegeven kunnen worden, en men kan trachten de uitgebrachte adviezen op elkaar af te stemmen.

Bijkomend krijgt het publiek aldus de bevestiging dat de gekozen uitvoeringswijze een door iedereen (of een zo maximaal mogelijk) gedragen keuze betreft. De meerwaarde van een dergelijke bevestiging is één van de redenen waarom de adviesvergadering decretaal wordt vastgelegd.

De adviesronde verplicht ten andere de adviesinstanties om hun uitgebrachte standpunten formeel te bevestigen. Dit geeft de bevoegde overheid de garantie dat de adviesinstanties in de verdere procedure niet lichtzinnig andersluidende standpunten zouden formuleren.

Alle adviesinstanties moeten ten laatste op het moment van de adviesvergadering schriftelijk of mondeling advies uitbrengen. Doen ze dat niet, mag aan hun adviesvereiste worden voorbijgegaan.

De bedoeling van de adviesvergadering is te komen tot een geïntegreerd advies.

In het ontwerp van projectbesluit wordt via een antwoordennota een samenvatting opgenomen van de verschillende adviezen.

Aandacht voor flankerend beleid

Milderende maatregelen of een flankerend beleid kunnen een bepaalde oplossing versterken. Ze vormen een essentieel onderdeel van het ontwerp van projectbesluit. Dit is iets wat je kan bespreken op de adviesvergadering. Soms zal het zo zijn dat hiervoor een parallel proces moet doorlopen worden. Ook de fasering en de financiering van het flankerend beleid zal in de uitwerkingsfase meer centraal komen staan.

Opmaak van een ontwerp van projectbesluit

Op basis van de probleemdoelstellingen, het alternatief dat in het voorkeursbesluit naar voor is geschoven, de resultaten van het geïntegreerd effectenonderzoek en de verschillende adviezen, zal er een bepaald uitvoeringsalternatief naar voor komen. Dit gekozen alternatief wordt geformuleerd in een ontwerp van projectbesluit.

Het is de bevoegde overheid die dit ontwerp van projectbesluit zal vaststellen.
Na de vaststelling van het ontwerp van projectbesluit, zal dit ontwerp (samen met het ontwerp van MER) onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

Dit ontwerp van projectbesluit wordt op een gelijkaardige manier opgesteld als het eigenlijke projectbesluit zelf.

Afwijkingen van ruimtelijke plannen?

Als de overheid die het projectbesluit vaststelt, wil afwijken van de bindende bepalingen van een ruimtelijk structuurplan van een hoger bestuursniveau, moet deze overheid de schriftelijke instemming hebben van dat hoger bestuursniveau. Als de provincieraad of gemeenteraad de bevoegde overheid is, gaat het om de instemming van de Vlaamse Regering wat betreft afwijkingen van het RSV . Als de gemeenteraad de bevoegde overheid is, kan deze ook de instemming nodig hebben van de deputatie wat betreft afwijkingen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan.

Een instemming van het hogere bestuursniveau is ook nodig als er afgeweken wordt van de voorschriften van gewestplannen, plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen van een hoger bestuursniveau.

Deze schriftelijke instemming moet er zijn ten laatste op het moment dat het ontwerp van projectbesluit wordt vastgesteld. Bovendien moet het ontwerp van projectbesluit aangeven op welke wijze zal worden afgeweken. Het kan zijn dat er reeds een instemming gegeven werd bij het vaststellen van het ontwerp van voorkeursbesluit, omdat er toen al afwijkingen geformuleerd werden. Als de afwijkingen niet veranderd zijn, moet er uiteraard geen tweede instemming bekomen worden. In het ontwerp van projectbesluit zal je wel moeten herhalen op welke wijze je afwijkt.

Zo heeft ook in deze fase de burger tijdens het openbaar onderzoek zicht op de afwijkingen en de gebeurlijke instemming van de hogere overheid.

Het betreft hier een afwijking. Het ruimtelijk structuurplan op zich wordt niet aangepast.

Afwijken van ruimtelijke beleidsplannen is mogelijk. Dit wordt geregeld in de VCRO.