Subsidie 'Strategische projecten ruimtelijk beleid: verwerving'
 

Doel van de subsidie

Het instrument ‘strategische projecten’ heeft als doel het ruimtelijk beleid op het terrein te realiseren op korte of middellange termijn via gebiedsontwikkeling.

Door de uitvoering van strategische projecten te simuleren en er meer actief op in te zetten bij (ruimtelijke) gebiedsontwikkeling verhoogt het draagvlak voor het ruimtelijk beleid en wordt een voorbeeldfunctie gecreëerd. Realisatiegerichtheid staat hierbij centraal. Ervaringen en deskundigheid opgedaan bij deze projecten draagt dan weer bij tot een meer uitvoeringsgerichte planning en ruimtelijk beleid.

Deze subsidie heeft betrekking op de verwerving van gronden of constructies op strategische plaatsen als onderdeel van de grondbeleidsstrategie voor het project.

Voorwaarden

Projecten die gesubsidieerd worden als strategisch project, komen in aanmerking voor een verwervingssubsidie voor panden of gronden.

Bij de uitvoering van een strategisch project blijkt het grondbeleid immers vaak van cruciaal belang. Het is dikwijls nodig om gronden en constructies van eigenaar te doen veranderen om de ruimtelijke doelstellingen te halen.

Het moet dan wel gaan om gronden of panden die na de realisatie van het strategische project tot het publieke domein blijven behoren, een blijvende publieke functie zullen uitoefenen, of een voor het publiek blijvend toegankelijke functie zullen verkrijgen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier met 2 bijlagen: een motiveringsnota en een schattingsverslag. De aanvraag moet digitaal worden ingevuld en worden gemaild naar het emailadres strategische.projecten@vlaanderen.be.

Bedrag

De subsidie bedraagt 40% van de verwervingskosten, met een maximum van 500.000 euro.

Wanneer aanvragen?

Permanent (doorlopend), binnen de subsidieperiode van het strategisch project en steeds voor 1 november van elk kalenderjaar. 

Type steunmaatregel

Subsidie

Doelgroep

Lokale overheden