Subsidie 'Strategische projecten ruimtelijk beleid: projectcoördinatie'

 

Doel van de subsidie

Het instrument ‘strategische projecten’ heeft als doel het ruimtelijk beleid op het terrein te realiseren op korte of middellange termijn via gebiedsontwikkeling.

Door de uitvoering van strategische projecten te simuleren en er meer actief op in te zetten bij (ruimtelijke) gebiedsontwikkeling verhoogt het draagvlak voor het ruimtelijk beleid en wordt een voorbeeldfunctie gecreëerd. Realisatiegerichtheid staat hierbij centraal. Ervaringen en deskundigheid opgedaan bij deze projecten draagt dan weer bij tot een meer uitvoeringsgerichte planning en ruimtelijk beleid.

Deze subsidie levert een bijdrage in de loon- en werkingskosten van de procescoördinator. 

Voorwaarden

Een project kan in aanmerking komen als strategisch project, wanneer het beantwoordt aan volgende criteria:

 • Het is een project van bovenlokaal niveau (uitvloeisel van een ruimtelijk planningsproces van Vlaams of provinciaal niveau).
 • Het project vervult voorbeeld- en signaalfunctie met betrekking tot de realisatie van ruimtelijke beleidsdoelstellingen.
 • Het project heeft een integraal karakter (verenigt een aantal deelaspecten in een ruimtelijke, economische, ecologische en sociale benadering).
 • Het project draagt bij tot een functionele verwevenheid in het projectgebied.
 • Het project heeft een hefboomeffect (maakt onderdeel uit van of stimuleert een vernieuwingsproces).
 • Het project wordt gekenmerkt door een administratief-institutionele complexiteit die de mogelijkheden van een lokaal bestuur voor de realisatie ervan overstijgt. Zonder een projectstructuur met meerdere betrokken actoren en zonder een projectcoördinator kan het strategische project niet tot een goed einde worden gebracht.

Een commissie van deskundigen evalueert alle projectvoorstellen en komt tot een voorstel van ministerieel (subsidie)besluit.

Hoe aanvragen?

Subsidie-aanvragen voor de projectcoördinatie kunnen ingediend worden na de (jaarlijkse) projectoproep. Lees de lopende oproep: 'Dertiende oproep strategische projecten'.

Bedrag

De subsidie bedraagt 80% van de loon- en werkingskosten van de projectcoördinator, met een maximum van 300.000 euro (voor 3 jaar project-looptijd).

Wanneer aanvragen?

Jaarlijkse oproep

 • Lopende oproep: 'Dertiende oproep strategische projecten'

  • Datum aankondiging: maart 2021
  • Deadline indiening: 16 juli 2021
  • Datum toekenning: eind 2021
 • Nieuwe ronde:
  • Datum aankondiging: februari 2022
  • Deadline indiening: juli 2022
  • Datum toekenning: eind 2022

Type steunmaatregel

Subsidie

Doelgroep

Lokale overheden