Subsidie Planschade in signaalgebieden

 

Doel van de subsidie

Ondersteunen van provincie- en gemeentebesturen die ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken om signaalgebieden, door middel van herbestemming, bouwvrij te maken. 

Bij hevige regenval is het belangrijk om het afvloeiend water te bufferen op plaatsen waar dit niet tot overlast leidt. Signaalgebieden, gebieden met een groot waterbergend potentieel en een harde ruimtelijke bestemming (wonen, industrie,...) die nog niet ontwikkeld is, krijgen daarom een beleid gericht op het behouden van het waterbergend vermogen.

Voorwaarden

Het RUP geeft uitvoering aan de beslissing Vlaamse Regering over één of meerdere signaalgebieden.

Van toepassing op percelen die volledig of deels gelegen zijn binnen een signaalgebied waarvoor de Vlaamse Regering een vervolgtraject en de beleidsopties heeft goedgekeurd en waarvoor de gemeente of de provincie in overeenstemming met deze beslissing een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaakt. De subsidiëring wordt toegekend voor het volledige perceel waarop de planschadeveroordeling van toepassing is.
 

Hoe aanvragen?

De gemeente of provincie vraagt de subsidie met een aangetekend schrijven of een afgifte tegen ontvangstbewijs aan bij het departement binnen een termijn van drie maanden na de datum van uitbetaling van de planschadevergoeding.

De aanvraag tot subsidie bevat de volgende elementen:

  1. Een kopie van het vonnis of arrest waarbij de gemeente of de provincie wordt veroordeeld tot betaling van de planschadevergoeding.
  2. Een betalingsbewijs van de planschadevergoeding.
  3. Een kopie van de beslissing waarin het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief wordt vastgesteld.
  4. Een motivatienota waarin beschreven wordt op welke manier het ruimtelijk uitvoeringsplan invulling heeft gegeven aan het vervolgtraject en de beleidsopties die de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd ter vrijwaring van het waterbergend vermogen van een signaalgebied.
  5. Het rekeningnummer van de gemeente of provincie waarop de subsidie moet worden gestort.
  6. In voorkomend geval, een afschrift van het delegatiebesluit, vermeld in artikel 2.2.1, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bedrag

De subsidie bedraagt 60% van de effectief betaalde planschadevergoeding.

Wanneer aanvragen?

Permanent (doorlopend)

Type steunmaatregel

Subsidie

Doelgroep

Lokale overheden

Meer info