Subsidie voor Pilootprojecten BRV

 

Doel van de subsidie

De subsidie ondersteunt lokale besturen (gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) die via beleidsinitiatieven het ruimtelijk veranderingstraject vanuit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op lokaal niveau in gang zetten. Naast het verlenen van een subsidie faciliteren we ook de kennisuitwisseling en -opbouw met en tussen de geselecteerde projecten. 

Aan de hand van deze subsidie stimuleren we de doorvertaling van de strategische visie van het BRV naar het gemeentelijk ruimtelijk beleid. We zetten actief in op kennisopbouw rond de lokale implementatie van Vlaamse beleidsdoelstellingen en delen die kennis.

Voorwaarden

 • Samen met de oproep worden de thema's bekend gemaakt. Enkel projecten die inspelen op deze thema's komen in aanmerking. 
 • Alle Vlaamse gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen een pilootproject BRV indienen, voor zover het past binnen de specifieke thema’s bij een bepaalde oproep. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden komen alleen in aanmerking als de gemeenten mee indienen. Aan de subsidie zijn verplichtingen en engagementen verbonden, met het oog op een optimale kennisdeling. 

Hoe aanvragen?

De subsidieaanvraag moet worden ingediend via het aanvraagformulier dat daarvoor beschikbaar gesteld zal worden. Bij dit formulier hoort:

 • Een beschrijving van de doelstellingen van het pilootproject BRV en plan van aanpak.
 • Een overzicht van de producten en resultaten binnen de subsidieperiode, met motivering voor de gevraagde subsidie hierbij.
 • De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waarin zij akkoord zijn met het indienen van het pilootproject (ingeval van een IGS het akkoord van de Raad van Bestuur en de betrokken Colleges van Burgemeester en Schepenen), 
 • Een financieel overzicht met de geraamde inkomsten en uitgaven voor het pilootproject BRV tijdens de subsidieperiode.
   

Bedrag

Het subsidiebedrag is themagebonden en kan variëren van ca. 20.000 euro tot 60.000 euro. De basissubsidie wordt verhoogd wanneer gemeenten zich voor een pilootproject op kleine schaal intergemeentelijk organiseren of in regioverband werken aan gebiedscoalities.

Wanneer aanvragen?

Jaarlijkse of tweejaarlijkse oproep (afhankelijk van beschikbaarheid budget)

 • Nieuwe ronde:
  • Datum aankondiging:nog te bepalen
  • Deadline indiening: nog te bepalen
  • Datum toekenning: nog te bepalen

Type steunmaatregel

Subsidie

Doelgroep

Lokale overheden