Subsidie Opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)

 

Opgelet deze regeling wijzigt binnenkort. Meer informatie vindt u hier

 

 

Doel van de subsidie

De subsidie komt tussen in de kosten voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, hetzij intern hetzij extern (met ondersteuning van een studiebureau).

Met deze subsidie ondersteunen we het subsidiariteitsprincipe en professionalisering van het ruimtelijk beleid op lokaal niveau.

Voorwaarden

De subsidie wordt enkel toegekend wanneer het ruimtelijke uitvoeringsplannen voldoet aan minimale kwaliteitsnormen, betrekking hebben op gemeentelijke bevoegdheden en gericht zijn op (één of meer) van volgende doelstellingen: 

 • De inrichting van de open ruimte.
 • De inrichting van samenhangende delen van het woongebied, zowel in de stedelijke gebieden als in de kernen van het buitengebied.
 • De inrichting van lokale bedrijventerreinen, zowel in de stedelijke gebieden als in de kernen van het buitengebied.
 • Een ‘sectoraal plan zonevreemde bedrijven’.
 • Een ‘sectoraal plan zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten’.

Hoe aanvragen?

Na de (voorlopige) goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan kan het college van burgemeester en schepenen van een gemeente een aanvraag indienen bij het Departement Omgeving.

Dit kan

 • ofwel via mailen naar PBM.omgeving@vlaanderen.be met vraag tot ontvangstbevestiging
 • ofwel  per aangetekend schrijven naar Departement Omgeving – Afdeling PBM – Lange Kievitstraat 111-113 bus 52, 2018 Antwerpen.

De aanvraag tot subsidie moet de volgende elementen bevatten: 

1° een afschrift van de goedkeuring van het plan door de minister of de bestendige deputatie; 

2° een opgave van de categorie van het plan waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, de reden waarom het desbetreffende plan of een stuk ervan in aanmerking komt voor de subsidie en de wijze waarop het plan overeenstemt met een bepaalde categorie van subsidieerbare plannen; 

3° een berekening van het aantal hectaren waarvoor een subsidie wordt gevraagd; 

4° het rekeningnummer van de gemeente waarop de subsidie moet worden gestort. 

Bedrag

Het subsidiebedrag varieert afhankelijk van het soort plan:

 • Plannen ter inrichting van de open ruimte: 1.000 euro per hectare grondgebied waarop het plan betrekking heeft en met een maximum van 30.000 euro.
 • Plannen ter inrichting van samenhangende delen van het woongebied: 1.500 euro per hectare grondgebied waarop het plan betrekking heeft en met een maximum van 15.000 euro.
 • Plannen ter inrichting van lokale bedrijventerreinen: 1.000 euro per hectare grondgebied waarop het plan betrekking heeft en met een maximum van 5.000 euro.
 • Sectorale plannen zonevreemde bedrijven: 15.000 euro.
 • Sectorale plannen sport-, recreatie- en jeugdinfrastructuur: 5.000 euro.

De oppervlakte per hectare wordt per eenheden gerekend en naar beneden afgerond voor de bepaling van het subsidiebedrag.

Wanneer aanvragen?

Permanent (doorlopend)
 

Type steunmaatregel

Subsidie

Doelgroep

Lokale overheden