Subsidie Opmaak en actualisatie inventaris onbebouwde percelen

 

Doel van de subsidie

Deze subsidie komt tussen in de kost die de opmaak en actualisering van een register onbebouwde percelen bij een gemeente met zich meebrengt. 

Het register onbebouwde percelen is een belangrijk instrument in het gemeentelijk grond- en pandenbeleid, maar is ook decretaal verplicht. Het register vormt ook de basis voor de gemeentelijke belasting op onbebouwde percelen. Het vormt ook een belangrijke bron van informatie bij evidence based beleid.

Voorwaarden

Elke gemeente kan een subsidie aanvragen voor de opmaak van een eerste inventaris en de jaarlijkse actualisering ervan. 

Gemeenten kunnen ook opteren voor een (aangepaste) inventaris, conform recentere technische richtlijnen, met een bijkomende module van percelen in eigendom van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen. De jaarlijkse actualisatie van deze bijkomende module valt ook onder de subsidiëring. 

Hoe aanvragen?

Na een eerste goedgekeurd register onbebouwde percelen (ROP) en jaarlijks na het actualiseren van het register, kan de gemeente een subsidie aanvragen. Meer info over aanvragen van de subsidie leest u hier.

Bedrag

Voor de opmaak van de eerste inventaris gaat het om een algemene tegemoetkoming van 2.500 euro en aanvullend 0,5 euro per geïnventariseerd perceel. Voor de jaarlijkse actualisatie van deze inventaris is de subsidie een algemene tegemoetkoming van 100 euro en aanvullend 0,5 euro per geïnventariseerd perceel.

Voor de opmaak van de bijkomende module volgens de nieuwste technische richtlijnen gaat het om
een algemene tegemoetkoming van 1.250 euro en een aanvullend bedrag van 0,25 euro of 0,50 euro afhankelijk van het soort perceel. Voor de jaarlijkse actualisatie van deze bijkomende module bedraagt de subsidie 100 euro, met een gelijkaardige bijkomende vergoedingen per perceel zoals bij de opmaak.

Wanneer aanvragen?

Permanent (doorlopend)

Subsidies worden uitbetaald op basis van een schuldvordering.

Type steunmaatregel

Subsidie

Doelgroep

Lokale overheden