Subsidie Erosiebestrijdingsmaatregelen

 

Doel van de subsidie

Deze subsidie heeft tot doel om erosie te bestrijden door gemeenten financieel te ondersteunen bij de opmaak van een erosiebestrijdingsplan, de aanstelling van een erosiecoördinator en de uitvoering van erosiebestrijdingswerken. Bij dit laatste gaat het over inrichtingswerken die water- en sedimentafvoer zo hoog mogelijk in het stroomgebied bufferen en op die manier modderoverlast beperken (bv. aanleg dammen, bufferbekkens, grasgangen, ...). De erosiecoördinator kan door één gemeente of ook intergemeentelijk aangesteld worden.

Deze subsidies vormen een belangrijke hefboom om modderstromen aan te pakken, de aanvoer van sediment naar huizen, dorpskernen, rioleringen en waterlopen te verminderen en de omgeving weerbaar te maken in functie van klimaatadaptatie.

Voorwaarden

De hoogst gerangschikte projecten komen eerst aan bod. 

De administratie bundelt de subsidieaanvragen in halfjaarlijkse subsidieprogramma’s die worden samengesteld in functie van de beschikbare kredieten.  

 • Een subsidieaanvraag voor de begeleiding van de uitvoering van een goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan wordt enkel opgenomen in het subsidieprogramma als het plan in kwestie is goedgekeurd.
 • Subsidieaanvragen voor erosiebestrijdingswerken worden enkel opgenomen in het subsidieprogramma als de erosiebestrijdingswerken uitvoering geven aan een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan. Voor erosiebestrijdingswerken waarvoor vergunningen of machtigingen vereist zijn, kan de subsidieaanvraag worden ingediend nadat die vergunningen of machtigingen zijn aangevraagd. Uit de overeenkomsten met eigenaars, vruchtgebruikers, houders van andere zakelijke rechten en de gebruikers moet blijken dat de erosiebestrijdingswerken gedurende een periode van 20 jaar in stand zullen gehouden worden en beheerd voor de beoogde doelstelling.

De ingediende projecten krijgen een score op basis van verschillende criteria, die vermeld worden in het Erosiebesluit . Alle projecten worden op dezelfde wijze kwantitatief beoordeeld aan de hand van een puntensysteem.

Hoe aanvragen?

Alle documenten van de subsidieaanvraag worden in de vorm van een digitaal formaat ingediend via het mailadres erosie.omgeving@vlaanderen.be

Enkel het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan en het technisch plan (voor erosiebestrijdingswerken)  dient nog per post ingediend worden.

Bedrag

 • De subsidie voor de opmaak van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan bedraagt 12,50 euro per hectare plangebied. 
 • Voor kleinschalige erosiebestrijdingswerken kan een gemeente een subsidie aanvragen ten bedrage van 75% van de totale investeringskosten. 
 • Voor de erosiecoördinator bedraagt de subsidie 12,50 euro per hectare plangebied, zoals bepaald in het goedgekeurde erosiebestrijdingsplan. De subsidie wordt uitbetaald in jaarlijkse schijven, naargelang de vordering van de opdracht van de aangestelde dienstverlener.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen permanent worden ingediend tot de deadline en worden dan gebundeld behandeld in de halfjaarlijkse subsidieprogramma’s.

 • Lopende:
  • Datum aankondiging: nvt
  • Deadline indiening: 
   • Eerste halfjaarlijkse subsidieprogramma: 31 december
   • Tweede halfjaarlijkse subsidieprogramma: 30 juni
  • Datum toekenning: tweejaarlijks
   • ​​​Na de vastlegging van het subsidiebedrag op de begrotingskredieten wordt de gemeente schriftelijk op de hoogte gebracht van de toekenning van de subsidie. Voor de plannen en erosiecoördinatoren gebeurt dit onmiddellijk na de vastlegging; voor de werken gebeurt de toekenning pas nadat de administratie een kopie van de vereiste vergunningen en machtigingen heeft ontvangen. 
    De subsidieaanvragen die niet worden opgenomen in het halfjaarlijkse subsidieprogramma wegens een voldoende aantal beter gerangschikte projecten, kunnen op vraag van de betrokken gemeenten telkens opnieuw worden toegevoegd aan de subsidieaanvragen voor het volgende halfjaarlijkse subsidieprogramma. Ze worden dan samen met de nieuw ingediende subsidieaanvragen gerangschikt naar prioriteit.

Type steunmaatregel

Subsidie

Doelgroep

Lokale overheden

Meer info