Subsidie apparatuur geluidsmetingen bestemd voor handhaving

Politiezones, provincie- en gemeentebesturen kunnen een subsidie krijgen voor de aankoop van meetapparatuur bestemd voor handhaving.

Wat zijn de subsidievoorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de apparatuur

 • voldoen aan de nauwkeurigheidseisen voor klasse 1 in de norm IEC 61672;
 • uitgerust zijn met tijdsweging Slow-Fast en frequentieweging A;
 • de geluidsniveaus LAmax, LAmin, LAeq, LAE, statistische niveaus (LA95, …) kunnen meten;
 • jaarlijkse gekeurd worden door een erkend milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen of tweejaarlijks gekeurd worden door een IEC/ISO 17025 erkend laboratorium geaccrediteerd voor het onafhankelijk kalibreren van geluidsmeetapparatuur. De keuringsattesten worden minstens 10 jaar bewaard door de verkrijger van de subsidie en indien gevraagd, voorgelegd aan de subsidieverlenende overheid.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 60% van de aankoopprijs met een maximum van 2.500 euro.

Hoeveel subsidieaanvragen zijn er mogelijk?

Voor steden en gemeenten

 • tot 50.000 inwoners: recht op 1 subsidie;
 • meer dan 50.000 inwoners: per schijf van 50.000 inwoners mogelijke subsidie voor 1 bijkomende meetketen met een maximum van 4 subsidies.

Voor provincies

 • elke provincie heeft recht op maximum 4 subsidies.

Voor politiezones

 • elke politiezone heeft recht op minimaal 1 subsidie;
 • er kunnen maximaal 4 subsidies per politiezone worden toegekend. Dit hangt af van het inwonersaantal en de subsidies toegekend aan de verschillende gemeenten van de politiezone.

NIEUW

10 jaar na het verlenen van een subsidie, heeft de gemeente, provincie of politiezone opnieuw recht op een  subsidie.  Dit wil zeggen dat na 10 jaar een verleende subsidie niet meer wordt meegerekend in bovenstaande aantallen  Dit schept de mogelijkheid om verouderde  meetapparatuur te vervangen met recht op subsidie.  

Hoe moet je een subsidie aanvragen?

De aanvraag bevat:

 • een aankoopbesluit: een uittreksel uit de notulen van de zitting van het schepencollege of de bestendige deputatie van de provincieraad;
 •  een gunningsbesluit: een uittreksel uit de notulen van de zitting van het schepencollege of de bestendige deputatie van de provincieraad;
 • een staving van het gunningsbesluit: de verantwoordingstukken volgens de interne richtlijnen en wetgeving overheidsopdrachten of een vergelijkende technische tabel van de ingediende offertes met verantwoording van de uiteindelijke keuze (er moeten minimaal 3 leveranciers aangeschreven worden);
 • een door de verkoper opgestelde prijsofferte (die nog 2 maand geldig is na de datum van de indiening van het dossier);
 • een technische beschrijving van de voorgestelde apparatuur die moet voldoen aan de  technische eisen vermeld in art. 2 van het BVR van 24/03/1993, gewijzigd door het BVR van 20/07/2012 en 22/12/2017;
 • IBAN- en BIC-code van de bankrekening waarop de subsidie moet worden uitbetaald.
 • het ondernemingsnummer van de aanvrager.

Je stuurt de aanvraag vóór de aankoop aangetekend naar:

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning 
Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Als de aanvraag is goedgekeurd, brengen we je op de hoogte.