Stof

Wat de diffuse (niet geleide) emissies betreft, gaat de aandacht vooral naar lokale gebieden in Vlaanderen waar de luchtkwaliteit eerder problematisch is. De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt  opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij die de resultaten toetst aan normen, richtwaarden en drempelwaarden zoals vastgelegd in Europese of Vlaamse milieuwetgeving of opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. 

Emissies van stof hebben vaak ook betrekking op fijnstofproblematiek, de emissie van (zware) metalen, PCB’s en dioxines, en/of polluenten die verder gelinkt zijn aan een specifieke industriële activiteit. 

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

  • Impact op omgeving: nagaan wat de bijdrage van de industrie of een bedrijf is tot verhoogde immissiewaarden. 
  • Emissiebeperkende maatregelen: 
    • opvolgen bestaande actieplannen bij klasse 1-bedrijven 
    • uitvoeren gerichte acties in regio’s met verhoogde concentratie aan polluenten (zware metalen, PCB’s, fijn stof, …)
    • identificeren effectieve industriële bronnen en saneringsmaatregelen bij de verschillende sectoren, zodat naar de toekomst toe ook hiervoor meer gerichte maatregelen kunnen worden opgelegd.
  • Opvolging bij klachtendossiers (afhankelijk van de situatie in samenwerking met de lokale toezichthouders)

Meld stofhinder