Stedenbouwkundige handelingen en externe veiligheid

Een stedenbouwkundige handeling (SH) in de buurt van een Seveso-inrichting kan een belangrijke impact hebben op de bepaling en de evaluatie van het externe mensrisico van die Seveso-inrichting. Om na te gaan of een stedenbouwkundige handeling op het vlak van de externe mensveiligheid te verzoenen is met een aanwezige Seveso-inrichting, adviseert het Team Externe Veiligheid vergunningsaanvragen voor volgende stedenbouwkundige handelingen:

  • de bouw van, de uitbreiding van of een functiewijziging naar een school, een ziekenhuis of een rust- en verzorgingstehuis, gelegen op minder dan 2.000 m van een Seveso-inrichting
  • de bouw van, de uitbreiding van of een functiewijziging naar een voor publiek toegankelijk gebouw, met een toegankelijke oppervlakte van minstens 400 m², gelegen op minder dan 2.000 m van een Seveso-inrichting
  • de aanleg van of de uitbreiding naar een voor publiek toegankelijk gebied, inclusief recreatiegebied, waarbij de gemiddelde aanwezigheid minstens 200 personen per dag is of waarbij op piekmomenten minstens 1.000 personen aanwezig zijn, gelegen op minder dan 2.000 m van een Seveso-inrichting
  • de bouw van een windturbine, gelegen op minder dan 450 m van een Seveso-inrichting
  • de bouw van een pijpleiding van andere vloeibare stoffen en gassen dan water, gelegen op minder dan 880 m van een Seveso-inrichting
  • de bouw van een hoogspanningsleiding, gelegen op minder dan 180 m van een Seveso-inrichting

Wettelijke basis

Artikel 35, §15, van het Omgevingsvergunningsbesluit [OVB] duidt de afdeling bevoegd voor de veiligheids- en milieueffectrapportage aan als officiële adviesinstantie in het kader van de vergunningverlening voor een aantal stedenbouwkundige handelingen in de buurt van Seveso-inrichtingen. Binnen deze afdeling neemt het Team Externe Veiligheid deze taak op.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Externe veiligheidstoets

Het Team Externe Veiligheid heeft een hulpmiddel ontwikkeld, m.n. de Externe Veiligheidstoets, waarmee de vergunningverlener en de initiatiefnemer kunnen nagaan of het team om advies moet gevraagd worden over een stedenbouwkundige handeling.