Stadsregio Antwerpen

Periode 01.10.2015 - 01.10.2018
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen, Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem
Aanvrager Stad Antwerpen
Subsidiebedrag 296.563 euro
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

Onze samenleving verandert aan een razendsnel tempo. Dynamische processen zoals bevolkingsgroei, migratie, vergrijzing, nieuwe gezinssamenstellingen en veranderende woon-werksituaties vragen niet alleen om meer bijkomende woningen maar ook om aanpassingen in hoe en waar we wonen. We staan niet alleen voor een bouwopgave maar ook voor een enorme reconversieopgave van het na-oorlogse weefsel. We bevinden ons tevens op een kantelmoment in Vlaanderen. We staan voor de keuze om het suburbane wonen in te ruilen voor meer stedelijke woonvormen. Dat betekent een verschuiving van een verspreid naar een slim en selectief verstedelijkingsmodel. Dit wil zeggen niet langer overal, maar op de juiste plekken bouwen, verbouwen en wonen. De stedelijke regio’s spelen hierin een belangrijke rol.

In 2009 werd het grootstedelijk gebied Antwerpen afgebakend. De afbakeningslijn geeft een gebied aan waar een stedelijk gebiedbeleid gevoerd wordt waar ontwikkeling, concentratie en verdichting uitgangspunten zijn. In het grootstedelijk gebied Antwerpen is de uitvoering van dit stedelijk gebiedbeleid uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen echter nooit verder gekomen dan het aanduiden van bijkomende gebieden door middel van RUP’s om de groei voor wonen of bedrijvigheid op te vangen.

Meer dan in 2009, is de Vlaming zich bewust van de voordelen van een meer stedelijke woonomgeving. Bijgevolg is het nu, meer dan ooit, van belang dat alle partners binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen samen aan een visie en instrumentarium werken om te bepalen hoe we als regio willen anticiperen op deze trends en aan een bewustwording om af te stappen van ruimte-consumerende typologieën. Want het behoud van open ruimte is net zo belangrijk in een stedelijke regio.

Op 1 oktober 2015 werd door het departement Omgeving het officieel startsein gegeven voor de opstart van een strategisch project rond stadsregionale samenwerking slim verdichten. Het strategisch project werd aangevat met Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem en Wommelgem. Gedurende de afgelopen 2,5 jaar werd een overlegstructuur opgestart die tot dan toe onbestaande was en werd toegewerkt naar een visie op rendementsverhoging binnen het bestaande ruimtebeslag of kortweg ‘slim verdichten’.

Resultaten

De opstart van het huidige strategisch project – 1 september 2015 – liep samen met de goedkeuringsprocedure van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In de zoektocht naar de uitwerking van een stadsregionale visie rond groei, verdichting en reconversie, werden duidelijke aanknopingspunten gevonden in het Witboek. De strategische doelstelling uit het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen om bijkomend ruimtebeslag terug te dringen vormt de basis van de kansenkaart, de grafische verbeelding van de stadsregionale visie rond slim verdichten die in het huidig strategisch project werd uitgewerkt.

Twee parameters liggen aan de basis van de kansenkaart. De nabijheid van openbaar vervoer en de nabijheid van basisvoorzieningen. Nabijheid wordt gedefinieerd door de afstand van maximaal 1.000 m wat overeenkomt met 10 minuten wandelen of 5 minuten fietsen. Vanuit knooppunten van openbaar vervoer (treinstations en tramhaltes) en vanuit plekken waar een concentratie aan basisvoorzieningen aanwezig is, worden perimeters uitgezet met een straal van 1.000 m. Nadien wordt een doordruk gemaakt met gebieden voor wonen volgens gewestplan of andere verordenende plannen. Waar beide perimeters elkaar overlappen ontstaan A-locaties, bij uitstek interessante plekken om in te zetten op rendementsverhoging. Op plekken die enkel binnen één perimeter vallen is rendementsverhoging mogelijk onder volgende voorwaarden:

  • Op locaties die enkel goed scoren op basis van nabijheid van openbaar vervoer, dient bij verdere verdichting het aanbod aan basisvoorzieningen opgekrikt te worden (B-locaties).
  • Op locaties die enkel goed scoren op basis van nabijheid van basisvoorzieningen (C-locaties), dient bij verdere verdichting het aanbod aan openbaar vervoer verbeterd te worden.

De D-locaties zijn de locaties die gelegen zijn binnen woongebied volgens gewestplan of andere verordenende plannen, maar buiten beide perimeters vallen. Op D-locaties wordt geen rendementsverhoging gestimuleerd.

Voor plekken binnen de A-locaties kunnen de partners van de stadsregionale samenwerking beroep doen op ondersteuning inzake ontwerpmatig onderzoek om tot slimme, ruimtelijk verantwoorde gebiedsontwikkelingen te komen.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Mieke Belmans
tel: +32 3 338 27 79
gsm: +32 485 93 72 39
Mail: Klik hier