DSI Cookbook

Versies

Reden voor verandering

Versie.rev

Herzien door

Datum

Initieel document

1.0

Ruimte Vlaanderen

2017-02-16

Toevoeging info natraject

2.0

Departement Omgeving

2017-07-27

Toevoeging info voortraject

2.1

Departement Omgeving

2017-11-27

Verwijzing naar info over adviesverlening + gelijktrekken met versie richtlijnenboek

3.0

Departement Omgeving

2018-04-18

Toevoegen info verbintenissen

3.1

Departement Omgeving

2018-06-27

Aanpassingen i.f.v. RUPs opgemaakt volgens de nieuwe procedure (geïntegreerd planningsproces)

3.2

Departement Omgeving

2018-11-16

Aanpassingen i.f.v. schorsingen door deputatie of Vlaamse Regering

3.3

Departement Omgeving

2019-02-11

Aanpassingen i.f.v. omschakeling naar DSI2

4.0

Departement Omgeving

2020-04-30

Meerdere aanpassingen

4.1

Departement Omgeving

2020-10-01

Toevoeging info over natraject bij gemeentelijke onteigeningsplannen (goedgekeurd door gemeenteraad)

4.2

Departement Omgeving

2020-10-23

Toevoeging info over procedure ‘Herziening of Opheffing Verouderde inrichtingsvoorschriften

4.3

Departement Omgeving

2021-03-01

 

Handtekeningen

 

 

 

Auteur

 

 

Herzien door

 

 

Goedgekeurd door

 

 

Verantwoordelijke uitgever

 

 

 

Distributie lijst

Organisatie

Naam

Departement Omgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Inhoudstafel

1          Inleiding. 4

1.1      Context: wat is DSI?. 4

1.2      Basisconcept 4

2          algemeen. 5

2.1      Mogelijke DossierFasen. 5

2.2      Mogelijke DossierTypes (gemeentelijk) 5

2.3      Mogelijke DossierStukken. 6

2.4      Mogelijke Geodata (bestanden) 7

2.5      Geodata (eigenschappen) 8

2.6      Geodata (legende) 12

2.7      Optionele dossierstukken (geotiff en layerfile) 13

2.8      Aanmaak DSI-plandossier 13

2.9      Schematisch. 15

3          Fase Start (ST). 16

3.1      Gemeentelijk RUP (geïntegreerd planningsproces) - Start 16

3.2      adviesverlening. 18

4.        Fase Scoping (SP). 19

4.1.     Gemeentelijk RUP (geïntegreerd planningsproces) - Scoping. 19

4          Fase Plenaire Vergadering (PV). 21

4.1      Gemeentelijk RUP (geïntegreerd planningsproces) - Plenaire Vergadering. 21

4.2      Gemeentelijk RUP (oude procedure - goedgekeurd door gemeenteraad) - Plenaire Vergadering  24

4.3      Adviesverlening. 26

5          Fase Voorlopige Vaststelling (VV). 27

5.1      Gemeentelijk RUP (geïntegreerd planningsproces) - Voorlopige Vaststelling. 27

5.2      Gemeentelijk RUP (oude procedure - goedgekeurd door gemeenteraad) - voorlopige vaststelling  30

5.3      Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (definitief na 30/12/2017) - voorlopige vaststelling  32

6          Fase Definitieve Vaststelling (DV). 35

6.1      Gemeentelijk RUP (geïntegreerd planningsproces) - Definitieve Vaststelling. 35

6.2      Gemeentelijk RUP (oude procedure - goedgekeurd door gemeenteraad) - Definitieve vaststelling  38

6.3      Gemeentelijk onteigeningsplan (goedgekeurd door gemeenteraad) - Definitieve Vaststelling  41

6.4      Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (definitief na 30/12/2017) - definitieve vaststelling  43

7          Fase Besluit tot Goedkeuring (BG). 45

7.1      Gemeentelijk RUP (oude procedure - goedgekeurd door deputatie) - Besluit tot goedkeuring  45

7.2      Bijzonder Plan van Aanleg - Besluit tot goedkeuring. 48

7.3      Algemeen Plan van Aanleg - Besluit tot goedkeuring. 50

7.4      Gemeentelijk onteigeningsplan (goedgekeurd door hogere overheid) - Besluit tot goedkeuring  52

7.5      Gemeentelijk rooilijnplan - Besluit tot goedkeuring. 54

7.6      Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (definitief vóór 30/12/2017) - Besluit tot goedkeuring. 56

7.7      Gemeentelijke Bouwverordening - Besluit tot goedkeuring. 58

8          Fase Advisering (ADV). 60

8.1      Herziening of Opheffing Verouderde inrichtingsvoorschriften - Advisering. 60

8.2      Adviesverlening. 62

9          Fase Gemeenteraadsbesluit (GBS). 62

9.1      Herziening of opheffing Verouderde inrichtingsvoorschriften – Gemeenteraadsbesluit (GBS) 62

9.2      Herziening of opheffing Verouderde inrichtingsvoorschriften (zonder adviesverlening) – Gemeenteraadsbesluit (GBS) 64

10       Fase Natraject (NA). 65

10.1   Gemeentelijk RUP (geïntegreerd planningsproces) - Natraject 66

10.2   Gemeentelijk RUP (oude procedure - goedgekeurd door gemeenteraad) - Natraject 69

10.3   Gemeentelijk RUP (oude procedure - goedgekeurd door deputatie) - Natraject 72

10.4   Gemeentelijk onteigeningsplan (goedgekeurd door gemeenteraad) - Natraject 75

10.5   Gemeentelijk onteigeningsplan (goedgekeurd door hogere overheid) - Natraject 77

10.6   Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (definitief na 30/12/2017) - Natraject 79

10.7   Herziening of opheffing Verouderde inrichtingsvoorschriften – Natraject (NA) 81

10.8   Herziening of opheffing Verouderde inrichtingsvoorschriften (zonder adviesverlening) – Natraject (NA) 83


 

1    Inleiding

1.1       Context: wat is DSI?

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft een systeem opgezet voor de uitwisseling van Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI). Het systeem omvat een infrastructuur voor het samenbrengen van deze gegevens, afkomstig van verschillende overheden, in één authentieke centrale bron en voor het uitwisselen ervan met de verschillende stakeholders en gebruikers. Deze infrastructuur omvat zowel organisatorische als technische componenten.

1.2       Basisconcept

Het basisconcept van het DSI-datamodel draait rond een ‘Dossier’. Een dossier groepeert alle procesfases (dossierfases) van een type dossier dat op het DSI platform wordt aangeleverd.

Voor meer details hierover wordt er verwezen naar de algemene documentatiepagina over DSI: https://www.omgeving.vlaanderen.be/documentatie-voor-de-gebruiker .

 


 

2    algemeen

De manier van opbouwen van een DSI-plandossier is altijd dezelfde. In dit hoofdstuk wordt stapsgewijs weergegeven hoe zo’n dossier wordt opgebouwd.

In de latere hoofdstukken wordt de werkwijze voor het opbouwen van een plandossier ook (verkort) toegelicht per dossiertype en per dossierfase.

In dit hoofdstuk wordt ook een overzicht gegeven van de mogelijk voorkomende documenten (meestal in pdf), de geodata (in shapeformaat gezipt), en de gegeorefereerde rasterbestanden (in tiff-formaat). Van de geodata wordt ook telkens aangegeven welke attributen moeten worden opgenomen.

Er wordt ook aangegeven hoe het plandossier in DSI wordt opgeladen. Het beheer van het plandossier in het DSI-platform valt buiten de scope van dit document, maar er bestaat een handleiding voor het gebruik van het  DSI-platform op https://omgeving.vlaanderen.be/toepassingen-dsi-oplaadloket (kies daar ‘Gebruikershandleiding uitwisselingsloket DSI’).

Belangrijk: de naamgeving van de documenten en de geodata die in dit document wordt meegegeven moet beschouwd worden als ‘best-practice’. Dit betekent dat de naamgeving bij opladen in het DSI-platform in principe vrij in te vullen is. De reden van het toekennen van een best-practice heeft vooral te maken met de nood aan conformiteit bij de digitale opmaak van plannen die leeft bij lokale besturen en studiebureaus.

Ook de dossiercodes die worden toegekend aan documenten en geodata hebben voor het invoeren van de gegevens geen belang. Ze dienen enkel om een zekere structuur te bewaren in de best-practice naamgeving. De best-practice naamgeving zal wel automatisch worden toegekend aan de data die wordt gedownload uit de DSI-databank.

 

2.1       Mogelijke DossierFasen

DossierFase

Code

Start

ST

Scoping

SP

Plenaire Vergadering

PV

Voorlopige Vaststelling

VV

Definitieve Vaststelling

DV

Besluit tot Goedkeuring

BG

Advisering[1]

ADV

Gemeenteraadsbesluit[2]

GBS

Natraject[3]

NA

 

2.2       Mogelijke DossierTypes (gemeentelijk)

Van volgende DossierTypes (gemeentelijk) kunnen gegevens worden opgeladen in DSI:

DossierType

Dossiertype

rubriek

mogelijke dossierfasen

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (geïntegreerd planningsproces)

gemRUP

214

ST/SP/PV/VV/DV/BG/NA

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (oude procedure - goedgekeurd door gemeenteraad)

gemRUP

214

PV/VV/DV/NA

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (oude procedure - goedgekeurd door deputatie)

gemRUP

214

BG/NA

Algemeen Plan van Aanleg (enkel fase BG)

APA

223

BG[4]

Bijzonder Plan van Aanleg

BPA

224

BG

Gemeentelijk Onteigeningsplan (goedgekeurd door een hogere overheid)

(gem)ONT

252

BG/NA

Gemeentelijk Onteigeningsplan (goedgekeurd door de gemeenteraad)

(gem)ONT

252

DV/NA

Gemeentelijk Rooilijnplan

(gem)ROO

243

BG

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (definitief vóór 30/12/2017)

(gem)SVO

233

BG

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (definitief na 30/12/2017)

(gem)SVO

233

VV/DV/NA

Gemeentelijke Bouwverordening (enkel fase BG)

(gem)BVO

231

BG

Herziening of Opheffing Verouderde inrichtingsvoorschriften

HOV

229

ADV/GBS/NA

 

2.3       Mogelijke DossierStukken

De tabel hierna bevat de mogelijke DossierStukken die in DSI kunnen voorkomen. De linkerkolom bevat de codering voor elk DossierStuk.

 

DossierStuk[5]

omschrijving

Naamgeving (best practice)[6]

formaat

DossierStuk.BS

besluit

<algplanid>_BS_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.GP

grafisch verordenend plan

<algplanid>_GP_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.SV

stedenbouwkundige voorschriften[7]

<algplanid>_SV_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.TN

toelichtingsnota

<algplanid>_TN_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.TNK

kaart bij toelichtingsnota[8]

<algplanid>_TNK_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.SN

startnota

<algplanid>_SN_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.PN

procesnota

<algplanid>_PN_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.VPM

verslag participatiemoment

<algplanid>_VPM_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.SCN

scopingnota

<algplanid>_SCN_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.ONDMER

onderzoek tot MER

<algplanid>_ONDMER_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.ONTMER

MER-ontheffing

<algplanid>_ONTMER_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.BSLMER[9]

Beslissing inzake opmaak plan_MER

<algplanid>_BSLMER_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.PLNMER

plan-MER

<algplanid>_PLNMER_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.ONT

onteigeningsplan (kaart en tabel)

<algplanid>_ONT_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.BS_ONT

goedkeuringsbesluit van onteigeningsplan

<algplanid>_BS_ONT_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.ROO

rooilijnplan

<algplanid>_ROO_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.RPC

register plancompensaties

<algplanid>_RPC_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.VBS

verbintenis

<algplanid>_VBS_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.VOV

verordeningsvoorschriften

<algplanid>_VOV_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.SC

schorsing door deputatie of Vlaamse Regering[10]

<algplanid>_SC_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.VN

vernietiging door deputatie of Vlaamse Regering

< algplanid>_VN_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.NA

documenten natraject[11]

<algplanid>_NA_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.VR

veiligheidsrapport

<algplanid>_VR_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.HOV_ADV

advies gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of gemeentelijke omgevingsambtenaar ikv HOV-procedure

<algplanid>_HOV_ADV_<dossierfase>

pdf

DossierStuk.AD

additionele dossierstukken

<algplanid>_AD_<dossierfase>

pdf

 

2.4       Mogelijke Geodata (bestanden)

geodata

omschrijving

Naamgeving (best practice)

formaat

Plan.CT

plancontour

<algplanid>_CT_<dossierfase>

shp

Plan.ONT_CT

contour onteigeningsplan

<algplanid>_ONT_CT_<dossierfase>

shp

Plan.ROO_CT

contour rooilijnplan

<algplanid>_ROO_CT_<dossierfase>

shp

PlanDeelgebied.DG

plan deelgebied[12]

<algplanid>_DG_<dossierfase>

shp

PlanDeelgebied.ONT_DG

deelgebieden onteigeningsplan[13]

<algplanid>_ONT_DG_<dossierfase>

shp

PlanDeelgebied.ROO_DG

deelgebieden rooilijnplan

<algplanid>_ROO_DG_<dossierfase>

shp

PlanElement.GV

grondvlakken

<algplanid>_GV_<dossierfase>

shp

PlanElement.OV

overdrukken

<algplanid>_OV_<dossierfase>

shp

PlanElement.OVIA

indicatieve aanduidingen (overdruk)

<algplanid>_OVIA_<dossierfase>

shp

PlanElement.LN

lijnelementen

<algplanid>_LN_<dossierfase>

shp

PlanElement.LNIA

indicatieve aanduidingen (lijn)

<algplanid>_LNIA_<dossierfase>

shp

PlanElement.PT

puntelementen

<algplanid>_PT_<dossierfase>

shp

PlanElement.PTIA

indicatieve aanduidingen (punt)

<algplanid>_PTIA_<dossierfase>

shp

PlanElement.ROO_LN

lijnelement rooilijnplan

<algplanid>_ROO_LN_<dossierfase>

shp

PlanAfgeleideElement.RPC

register met plancompensaties

<algplanid>_RPC_<dossierfase>

shp

PlanAfgeleide.VO

planafgeleide type verordening

<algplanid>_VO_<dossierfase>

shp

PlanAfgeleide.RVV

planafgeleide type recht van voorkoop

<algplanid>_RVV_<dossierfase>

shp

PlanAfgeleide.VBS

planafgeleide type verbintenis

<algplanid>_VBS_<dossierfase>

shp

PlanSchorsing.SC

contour die schorsing aangeeft door deputatie of VR (of vernietiging)

<algplanid>_SC_<dossierfase>

shp

PlanNatraject.NA

contour met arrest Raad van State of intrekking

<algplanid>_NA_<dossierfase>

shp

 

2.5       Geodata (eigenschappen)

Voor de uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van onderstaande geodata wordt verwezen naar https://omgeving.vlaanderen.be/documentatie-voor-de-gebruiker (kies daar ‘overzicht van welke shapefiles aangeleverd kunnen worden en welke attributen al dan niet verplicht zijn’).

Er is ook een set met (lege) geodata-bestanden beschikbaar via https://omgeving.vlaanderen.be/documentatie-voor-de-gebruiker (kies daar onder het luik ‘Sjablonen’ voor ‘Geodata’).

2.5.1       PlanContour (Plan.CT)

Geodata van het type PlanContour.CT, PlanContour.ONT_CT en PlanContour.ROO_CT bevat de omhullende contour van een plan. Er kan maar één record voorkomen per plan. Voor plannen die uit meerdere contouren bestaan moet dus een multipart polygoon worden gemaakt.

kolom

voorbeeld

verplicht

algplanid

RUP_12345_214_00003_00001

ja

do_eigen

RUP nr. 3

nee

opm

<opmerking>

nee

ondergrond

GRB

ja

aard_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘eigen percelenlaag’

conditioneel

d_ond

03/02/2016

ja

prec_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘10’

conditioneel

 

2.5.2       PlanDeelgebied (PlanDeelgebied.DG)

Geodata van het type Plandeelgebied.DG, PlanDeelgebied.ONT_DG en PlanDeelgebied.ROO_DG bevat de verschillende deelgebieden van een plan. Dit type geodata komt niet zo veel voor bij lokale plannen (evt. bij de zonevreemde plannen).

kolom

voorbeeld

verplicht

algplanid

RUP_12345_214_00003_00001

ja

dgnr

02

ja

dgnaam

Centrum

ja

opm

<opmerking>

nee

ondergrond

GRB

ja

aard_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘eigen percelenlaag’

conditioneel

d_ond

03/02/2016

ja

prec_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘10’

conditioneel

 

2.5.3       PlanElement (PlanElement.XX)

Volgende types PlanElementen kunnen voorkomen:

§  grondvlakken (PlanElement.GP)

§  overdrukken (PlanElement.OV)

§  overdrukken indicatieve aanduiding (PlanElement.OVIA)

§  lijnelementen (PlanElement.LN)

§  lijnelementen indicatieve aanduiding (PlanElement.LNIA)

§  puntelementen (PlanElement.PT)

§  puntelementen indicatieve aanduiding (PlanElement.PTIA)

§  lijnelement rooilijnplan (Planelement.ROO_LN)

kolom

voorbeeld

verplicht

algplanid

RUP_12345_214_00003_00001

ja

dgnr

(alleen in te vullen als er deelgebieden zijn) bvb. ‘02’

conditioneel

svid

RUP_12345_214_00003_00001_004

ja

svnr

art. 4

nee

svnaam

zone voor openbaar nut

ja

svidlink

6

ja

catgeb

(alleen verplicht in te vullen bij planelement van type GV) bvb. ‘GNV’

conditioneel

subcatgeb

(alleen en niet-verplicht in te vullen bij planelement van type GV) bvb. ‘WOO’

conditioneel

legende

(als dit veld niet wordt ingevuld zal in inkleuring in de services grijs zijn) bvb. ‘VLAK60901’

conditioneel

label

O

nee

opm

<opmerking>

nee

ondergrond

GRB

ja

aard_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘eigen percelenlaag’

conditioneel

d_ond

03/02/2016

ja

prec_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘10’

conditioneel

 

2.5.4       PlanAfgleide - type verordening (PlanAfgeleide.VO)

kolom

voorbeeld

verplicht

algplanid

RUP_12345_214_00003_00001

ja

planafgid

VO_12345_220_00003_00001 (omhullende van de ‘omgevingsverordening’)

ja

opm

<opmerking>

nee

ondergrond

GRB

ja

aard_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘eigen percelenlaag’

conditioneel

d_ond

03/02/2016

ja

prec_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘10’

conditioneel

 

2.5.5       PlanAfgleide - type verbintenis (PlanAfgeleide.VBS)

kolom

voorbeeld

verplicht

algplanid

RUP_12345_214_00003_00001

ja

planafgid

VBS_12345_227_00003_00001 (omhullende van de ‘verbintenis’)

ja

doclink

RUP_12345_214_00003_00001_VBS_DV.pdf

nee

opm

<opmerking>

nee

ondergrond

GRB

ja

aard_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘eigen percelenlaag’

conditioneel

d_ond

03/02/2016

ja

prec_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘10’

conditioneel

 

2.5.6       PlanAfgeleide - type recht van voorkoop (PlanAfgeleide.RVV)

kolom

voorbeeld

verplicht

algplanid

RUP_12345_214_00003_00001

ja

planafgid

RVV_12345_215_00003_00001

ja

naam

naam van het plan

ja

srttypeid

identificator voor het soort en type Vlaams voorkooprecht dat van toepassing is (waarde uit de referentielijst soorttype RVV)[14]

ja

bgunstid

identificerend volgnummer van de rechtspersoon die eerste begunstigde is of is geweest van het Vlaams voorkooprecht Ruimtelijke Ordening (waarde uit de referentielijst begunstigde RVV)[15]

ja

bgunstid2

identificerend volgnummer van de rechtspersoon die tweede begunstigde is of is geweest, van het Vlaams voorkooprecht Ruimtelijke Ordening

conditioneel

bgunstid3

identificerend volgnummer van de rechtspersoon die derde begunstigde is of is geweest, van het Vlaams voorkooprecht Ruimtelijke Ordening

conditioneel

bgunstid4

identificerend volgnummer van de rechtspersoon die vierde begunstigde is of is geweest, van het Vlaams voorkooprecht Ruimtelijke Ordening

conditioneel

bgunstid5

identificerend volgnummer van de rechtspersoon die vijfde begunstigde is of is geweest, van het Vlaams voorkooprecht Ruimtelijke Ordening

conditioneel

bdrvv

begindatum van de periode waarin het recht van voorkoop, ruimtelijke ordening van toepassing is of was. (Dit is de datum waarop het Ministerieel Besluit tot vaststelling het RUP gepubliceerd werd + 14 dagen.)

ja

edrvv[16]

einddatum van de periode waarin het recht van voorkoop, ruimtelijke ordening van toepassing is of was.

ja

opm

<opmerking>

nee

ondergrond

GRB

ja

aard_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘eigen percelenlaag’

conditioneel

d_ond

03/02/2016

ja

prec_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘10’

conditioneel

 

2.5.7       PlanAfgeleideElement - type plancompensaties (PlanAfgeleideElement.RPC)

PlanAfgeleideElementen.RPC is de verzameling van de mogelijke plancompensaties (planbaten, planschade, kapitaalschade, gebruikersschade en de zones zonder plancompensatie).

kolom

voorbeeld

verplicht

algplanid

RUP_12345_214_00003_00001

ja

planafgid

§ PBT_12345_216_00003_00001 (planbaten)

§ PSC_12345_217_00003_00001 (planschade)

§ KGS_12345_218_00003_00001 (kapitaalschade / gebruikersschade)

§ ZPC_12345_219_00003_00001 (zones zonder plancompensatie)

ja

bron_best

LDB

ja

doel_best

BED

ja

opm

<opmerking>

nee

ondergrond

GRB

ja

aard_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘eigen percelenlaag’

conditioneel

d_ond

03/02/2016

ja

prec_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘10’

conditioneel

 

2.5.8       PlanNatraject (PlanNatraject.NA)

Geodata van het type PlanNatraject.NA bevat contouren van door de raad van State geschorste of vernietigde plandelen. In dit type geodata kunnen ook de contouren worden opgenomen van plannen door werden ingetrokken door de planopmakende overheid.

 

Kolom

Voorbeeld

Invullen verplicht

algplanid

RUP_12345_214_00003_00001

ja

dossiernr

187.723 (arrestummer of dossiernummer van de intrekking)

ja

beslissing

‘schorsing’, ‘vernietiging’ of ‘intrekking’

ja

datum_na

06/10/2016 (datum arrest RvS of intrekking plan)

ja

datum_bs

13/11/2016 (datum publicatie in BS van arrest RvS of intrekking plan)

nee

einddatum

(enkel in te vullen als een schorsing door de Raad van State ten einde loopt)

nee

opm

<opmerking>

nee

ondergrond

GRB

ja

aard_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘eigen percelenlaag’

conditioneel

d_ond

03/02/2016

ja

prec_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘10’

conditioneel

shape

Het veld dat de geometrie van de contour weergeeft.

ja

 

2.5.9       PlanSchorsing (PlanSchorsing.SC)

Geodata van het type PlanSchorsing.SC bevat contouren van de plannen die door de deputatie of door de Vlaamse regering worden geschorst.

 

Kolom

Voorbeeld

Invullen verplicht

algplanid

RUP_12345_214_00003_00001

ja

dossiernr

RUP_12345_214_00003_00001_SC_01

nee

beslissing

‘schorsing’ of ‘vernietiging’

ja

datum

24/04/2016 (datum van beslissing tot schorsing door deputatie)

ja

einddatum

(enkel in te vullen als een schorsing wordt opgeheven)

nee

opm

<opmerking>

nee

ondergrond

GRB

ja

aard_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘eigen percelenlaag’

conditioneel

d_ond

03/02/2016

ja

prec_ond

(alleen in te vullen indien in veld ‘ondergrond’ de waarde ‘ANDERE’ staat) bvb. ‘10’

conditioneel

shape

Het veld dat de geometrie van de contour weergeeft.

ja

 

2.6       Geodata (legende)

Vanaf DSI 2.0 wordt gekozen om voor gemeentelijke en provinciale planinstrumenten enkele centraal beschikbare SLD-legendebestanden te voorzien waaraan opgeladen plannen kunnen gekoppeld worden. Lokale besturen moeten dan zelf geen SLD-bestanden meer aanmaken en uitwisselen, maar enkel nog generieke legendecodes invullen in hun opgeladen geodatalagen. Voor alle types van geodata werden centrale SLD-bestanden voorzien.

 

Voor PlanContour, deelgebieden, PlanAfgeleiden en andere geodata wordt een standaard inkleuring voorzien.

 

Voor de 7 types van PlanElementen is een centrale SLD beschikbaar met een aantal standaardsymbolen. Om hiervan gebruik te maken moet in de PlanElementen het attribuutveld ‘legende’ worden voorzien van een specifieke codering. Een lijst met beschikbare symbolen en bijbehorende legendecodes vind je op https://www.omgeving.vlaanderen.be/Generieke-legendebestanden

 

Voor de PlanElementen van het type grondvlak (GV), overdruk (OV) en indicatieve aanduidingen van overdrukken (OVIA) gaat het uitsluitend om vlakvullende symbolen. De code voor vlakvullende symbolen heeft volgende structuur: “VLAKxxxxx”.

 

Voor PlanElementen van het type lijn (LN) en indicatieve aanduidingen van lijnelementen (LNIA) gaat het uitsluitend om lijnsymbolen. De code voor lijnsymbolen heeft volgende structuur: “LIJNxxxxx”.

 

Voor PlanElementen van het type punt (PT) en indicatieve aanduidingen van puntelementen (PTIA) gaat het uitsluitend om puntsymbolen. De code voor lijnsymbolen heeft volgende structuur: “PUNTxxxxx”.

 

Bij de vlakvullende symbolen staat het eerste getal voor de inkleuring, het tweede getal voor de arcering en het derde getal voor de omranding. Voor de keuze van de getallen werd gebruik gemaakt van de RAL kleurentypologie. De twee laatste getallen zijn volgnummers. Op die manier is het bvb. mogelijk om tot 100 varianten te maken van een geel vlak met blauwe arcering en zwarte omranding. Als er meerdere kleuren voorkomen in bvb. de arcering of omranding van een symbool werd voor de code een keuze gemaakt tussen één van de voorkomende kleuren.

 

Voor de lijn- en puntsymbolen heeft alleen het eerste getal een betekenis. Er is immers slechts een lijn of punt en dus geen inkleuring of arcering mogelijk.

 

gewenste inkleuring

code in te vullen in attribuutveld ‘legende’ van het planelement

VLAK16600

tabel: Voorbeeld van een centraal beschikbaar legendeblokje + de te gebruiken codering

 

2.7       Optionele dossierstukken (geotiff en layerfile)

De hieronder beschreven bestanden dienen als alternatief voor de SLD-legendebestanden. Voor nieuwe plannen wordt de voorkeur gegeven aan SLD-bestanden, maar optioneel kunnen ook gegeorefereerde of verrasterde plannen worden toegevoegd.

geodata

omschrijving

Naamgeving voorbeeld (best practice)

formaat

DossierStuk.GR

georaster[17]

<algplanid>_GR_<dossierfase>

tiff

DossierStuk.LB

legende

<algplanid>_LB_<dossierfase>

tiff

DossierStuk.GS

geoscan[18]

<algplanid>_GS_<dossierfase>

tiff

DossierStuk.LYR

layerfile (ArcGIS)

<algplanid>_<dossierfase>

lyr

 

2.8       Aanmaak DSI-plandossier

Aan de hand van de bovenstaande info kan een plandossier worden samengesteld voor opname in DSI.

 

2.8.1       Stappenplan

§  Maak een map aan waarin de geodata en de plandocumenten kunnen worden samengebracht. De naamgeving van de map is vrij te kiezen. Als best-practice kan  als naam de algplanid van het plan en de fase worden gekozen: bvb. ‘RUP_12345_214_00003_00001_VV’;

§  Verzamel de nodige plandocumenten. Inscannen van dossierstukken die niet digitaal beschikbaar zijn  is eventueel nodig. De naamgeving van de documenten is vrij te kiezen. Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van best-practices voor de naamgeving.

§  Sla de documenten op met extensie ‘pdf’;

§  Verzamel de nodige geodata. Geodata wordt bewaard in shapeformaat. De naamgeving van de geodata is vrij te kiezen. Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van best-practices voor de naamgeving;

§  maak de attribuuttabel van de geodata in orde;

§  sla de shapefiles (geodata) op als zip-bestand. Er wordt m.a.w. een zip-bestand aangemaakt per shapefile. In het zip-bestand zitten minstens de bestanden met volgende extensies: ‘shp’, ‘dbf’, ‘shx’ en ‘prj’. De geodata wordt bewaard met projectie EPSG31370 (Lambert 72).

§  Voor PlanElementen is een centrale SLD beschikbaar met een aantal standaardsymbolen. Om hiervan gebruik te maken moet in de PlanElementen het attribuutveld ‘legende’ worden voorzien van een specifieke codering.;

[optioneel]:

§  [optioneel]: Voeg een layerfile toe (LYR) voor gebruik in ArcGIS-desktop;

§  [optioneel]: Voeg een georaster (GR) of geoscan (GS) toe als er geen gebruik wordt gemaakt van SLD-coderingen;

§  [optioneel]: Voeg een legende (in tiff) toe indien er een georaster (GR) of geoscan (GS) werd toegevoegd.

Figuur: Voorbeeld van inhoud van de map met de plandocumenten (vrije naamgeving)

 

 Figuur: Voorbeeld van inhoud van de map met de plandocumenten (naamgeving volgens best-practice)

 

2.8.2       Opladen van het dossier in DSI

§  Het DSI-platform kan worden geopend via volgende URL: https://dsi.omgeving.vlaanderen.be .

§  Het beheer van het plandossier in het DSI-platform valt verder buiten de scope van dit document, maar er bestaat een gebruikershandleiding voor het gebruik van het  DSI-platform op https://omgeving.vlaanderen.be/toepassingen-dsi-oplaadloket (kies daar ‘Gebruikershandleiding uitwisselingsloket DSI’).

 

2.9       Schematisch

figuur: schematische weergave van te zetten stappen voor DSI

 


 

3    Fase Start (ST)

Dit is de eerste fase van een plan waarvan info moet worden opgeladen in DSI.

Van volgend DossierType in de fase ‘Start’ (ST) kunnen gegevens worden opgeladen in DSI:

DossierType

Code

rubriek

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (geïntegreerd planningsproces)

gemRUP

214

 

3.1       Gemeentelijk RUP (geïntegreerd planningsproces) - Start

Dit luik geldt voor RUPs die werden opgemaakt conform het Besluit van de Vlaamse Regering (17/02/2017) betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen (van kracht sinds 1 mei 2017).

DossierType

Code

rubriek

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (geïntegreerd planningsproces)

gemRUP

214

 

Er wordt gewerkt met een fictief gemeentelijk RUP ‘Centrum’. De niscode van de gemeente is ‘12345’.

De hierna beschreven methode en naamgeving moet worden gezien als een ‘best-practice’.

De gegevens van het gemeentelijk RUP kunnen samengebracht worden in een map die de naam van het algplanid van het RUP meekrijgt en de dossierfase. In dit geval is dit dus een map met als naam ‘RUP_12345_214_00003_00001_ST’. De documenten en de geodata die hieronder worden beschreven mogen in deze map worden weggeschreven.

 

3.1.1       mogelijke documenten

dossierStuk

omschrijving

naamgeving (best practice)

verplicht

formaat

DossierStuk.SN

startnota

RUP_12345_214_00003_00001_SN_ST

ja

pdf

DossierStuk.PN

procesota

RUP_12345_214_00003_00001_PN_ST

ja

pdf

DossierStuk.VPM

verslag participatiemoment[19]

RUP_12345_214_00003_00001_VPM_ST

ja

pdf

DossierStuk.BS

goedkeuringsbesluit

RUP_12345_214_00003_00001_BS_ST

optioneel

pdf

DossierStuk.GP

bestemmingsplan

RUP_12345_214_00003_00001_GP_ST

optioneel

pdf

DossierStuk.SV

stedenbouwkundige voorschriften[20]

RUP_12345_214_00003_00001_SV_ST

optioneel

pdf

DossierStuk.TNK

kaart bij toelichtingsnota

RUP_12345_214_00003_00001_TNK_ST

optioneel

pdf

DossierStuk.PLNMER

plan-MER

RUP_12345_214_00003_00001_PLNMER_ST

optioneel

pdf

DossierStuk.ONT

onteigeningsplan (kaart en tabel)

RUP_12345_214_00003_00001_ONT_ST

optioneel

pdf

DossierStuk.BS_ONT

onteigeningsplan (besluit)

RUP_12345_214_00003_00001_BS_ONT_ST

optioneel

pdf

DossierStuk.ROO

rooilijnplan

RUP_12345_214_00003_00001_ROO_ST

optioneel

pdf

DossierStuk.RPC

register plancompensaties

RUP_12345_214_00003_00001_RPC_ST

optioneel

pdf

DossierStuk.VR

veiligheidsrapport

RUP_12345_214_00003_00001_VR_ST

optioneel

pdf

DossierStuk.AD

additionele dossierstukken

RUP_12345_214_00003_00001_AD_ST

optioneel

pdf

 

3.1.2.     Mogelijke geodata (omschrijving en naamgeving)

geodata

omschrijving

Naamgeving voorbeeld (best practice)

verplicht

formaat

Plan.CT

plancontour

RUP_12345_214_00003_00001_CT_ST

ja

shp

PlanDeelgebied.DG

plan deelgebied

RUP_12345_214_00003_00001_DG_ST

optioneel

shp

PlanElement.GV

grondvlakken

RUP_12345_214_00003_00001_GV_ST

optioneel

shp

PlanElement.OV

overdrukken

RUP_12345_214_00003_00001_OV_ST<