Seveso-inrichtingen

Wat zijn Seveso-inrichtingen?

Seveso-inrichtingen zijn bedrijven die hoeveelheden gevaarlijke stoffen op hun terrein aanwezig hebben die vastgelegde drempelwaarden overschrijden.

Met aanwezigheid wordt bedoeld: zowel de feitelijke of voorziene aanwezigheid in opslaginstallaties, in procesinstallaties, in leidingen, in ... (als grondstof, tussenproduct, katalysator, solvent, eindproduct, ...), als de aanwezigheid die kan ontstaan wanneer een industrieel chemisch proces buiten controle geraakt. Voor de voorziene aanwezigheid moet rekening gehouden worden met de maximaal vergunde hoeveelheid.

Hogedrempelinrichtingen en lagedrempelinrichtingen

Seveso-inrichtingen worden onderverdeeld in hogedrempelinrichtingen en lagedrempelinrichtingen. De aanduiding als hogedrempelinrichting of lagedrempelinrichting (d.i. de zogenaamde Seveso-status van de inrichting) gebeurt op basis van de aard en de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die in die inrichting aanwezig zijn. Hiertoe werden voor een aantal generieke categorieën van gevaarlijke stoffen enerzijds, en voor aantal met naam genoemde gevaarlijke stoffen anderzijds, twee drempelwaarden bepaald: een hoge drempelwaarde en een lage drempelwaarde. Een overzicht van de generieke categorieën van gevaarlijke stoffen met hun overeenkomstige drempelwaarden vind je in tabel I.1. Een overzicht van de met naam genoemde gevaarlijke stoffen en hun overeenkomstige drempelwaarden vind je in tabel I.2.

 • Hogedrempelinrichtingen zijn inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan minstens één van de hoge drempelwaarden. Als geen enkele hoge drempelwaarde wordt bereikt of overschreden, dan kan de inrichting toch nog een hogedrempelinrichting zijn door toepassing van een sommatieregel.

 • Lagedrempelinrichtingen zijn inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de lage drempelwaarde maar kleiner dan hoge drempelwaarde. Als geen enkele van de lage drempelwaarden wordt overschreden, dan kan de inrichting toch nog als lagedrempelinrichting aangeduid worden door toepassing van een sommatieregel.

Men gaat er impliciet van uit dat hogedrempelinrcihtingen een groter gevaar vormen dan lagedrempelinrichtingen. De verplichtingen die de regelgeving oplegt aan hogedrempelinrichtingen zijn dan ook verregaander dan deze aan lagedrempelinrichtingen.

Overzicht van de Seveso-inrichtingen in Vlaanderen

In de rechterkolom vind je koppelingen naar een overzichtskaart en een overzichtslijst van de Seveso-inrichtingen in Vlaanderen.

 • De kaart opent in een nieuw venster, via de webstek van Geopunt Vlaanderen. De getoonde informatie is tevens beschikbaar als een .shp-bestand (CRS=EPSG:31370) en een .kml-bestand (opent in Google Earth).
 • De overzichtskaart en de overzichtslijst zijn gebaseerd op de bij het Team Externe Veiligheid bekende vergunningstoestand van de inrichting. Hierdoor kunnen de kaarten en lijsten afwijken van gelijkaardige informatiebronnen opgemaakt door andere (overheids)diensten.
  • Een lagedrempelinrichting die momenteel een procedure omgevingsveiligheidsrapport doorloopt - en dus de intentie heeft om in de toekomst een hogedrempelinrichting te worden - is opgenomen als een lagedrempelinrichting.
  • Een niet-Seveso-inrichting die momenteel een procedure omgevingsveiligheidsrapport doorloopt - en dus de intentie heeft om in de toekomst een hogedrempelinrichting te worden - is niet opgenomen (dit is zo voor onder andere nieuwe, nog te bouwen Seveso-inrichtingen).
  • Een Seveso-inrichting die een statuswijziging gemeld heeft, blijft ongewijzigd op de kaart staan totdat de gemelde statuswijziging geverifieerd en bevestigd is.
  • De kaart wordt regelmatig geactualiseerd.

Verplichtingen opgelegd aan Seveso-inrichtingen

De verplichtingen die de regelgeving oplegt aan Seveso-inrichtingen (hogedrempelinrichtingen, lagedrempelinrichtingen) vind je op de pagina Verplichtingen van Seveso-inrichtingen.

Bepalen van de Seveso-status

De Seveso-status geeft aan of een inrichting met gevaarlijke stoffen een hogedrempelinrichting, een lagedrempelinrichting of geen Seveso-inrichting is. De methode om de Seveso-status te bepalen vind je op de pagina Bepalen van de Seveso-status.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)