Seveso III-richtlijn

Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 04/07/2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad

Op 24/07/2012 verscheen in het Europees publicatieblad de richtlijn 2012/18/EU, d.i. de Seveso III-richtlijn.

De Seveso III-richtlijn is de opvolger van de Seveso II-richtlijn. De belangrijkste reden (maar niet de enige) voor het uitvaardigen van deze derde versie van de Seveso-richtlijn was de inhoudelijke afstemming met de CLP-verordening. CLP staat voor "classification, labelling en packaging" (indeling, etikettering en verpakking).

De Seveso-richtlijn heeft als doelstelling de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en de beperking van de gevolgen daarvan op de menselijke gezondheid en het milieu, teneinde op coherente en doeltreffende wijze een hoog niveau van bescherming binnen de gehele Europese Unie te waarborgen.

De Seveso III-richtlijn is omgezet in Belgisch recht door het Samenwerkingsakkoord [SWA3], en door aanpassing van Vlaamse decreten en besluiten waaronder het Decreet Algemeen Milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Decreet over de milieuvergunning, het Vlarem I, ...

"Questions & Answers" (Q&A)

De Europese Commissie publiceert regelmatig een lijst vragen (en de antwoorden) die door de verschillende lidstaten gesteld worden over de technische aspecten van de interpretatie en de implementatie van de richtlijn.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Steekkaart Seveso III

  • Naam: Seveso III-richtlijn
  • Niveau: Europees
  • Publicatieblad: L 197/1
  • van kracht sinds: 13/08/2012
  • Tekst: VITO/EMIS