Samenwerkingsakkoord [SWA3]

Samenwerkingsakkoord van 16/02/2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Het Samenwerkingsakkoord [SWA3] zet de Seveso III-richtijn om in Belgisch recht  en vervangt het vorige Samenwerkingsakkoord [SWA2].

[SWA3] neemt uiteraard de doelstellingen van de Seveso III-richtlijn over, namelijk:

 • de preventie van zware ongevallen
 • de bescherming van mens en milieu tegen de gevolgen van zware ongevallen

Hiertoe legt [SWA3] zowel aan de bedrijven waarop het van toepassing is (de zogenaamde Seveso-inrichtingen) als aan de overheid verplichtingen op. Welke deze verplichtingen zijn, en hoe die in Vlaanderen worden ingevuld, leest u in het deel Samenwerkingsakkoord en Seveso-inrichtingen respectievelijk Samenwerkingsakkoord en Overheid.

Structuur en inhoud van het Samenwerkingsakkoord [SWA3]

Het Samenwerkingsakkoord [SWA3] bestaat uit 12 hoofdstukken en 7 bijlagen:

 • Hoofdstuk 1 bevat de algemene bepalingen en beschrijft het doel, bakent het toepassingsgebied af (zie ook bijlage I), geeft de definities en duidt de verschillende diensten aan die belast zijn met de uitvoering en de controle op de toepassing van het akkoord (coördinerende dienst, beoordelingsdienst, inspectiedienst).
 • Hoofdstuk 2 geeft de grote lijnen over de preventie van zware ongevallen en bevat de verplichtingen van een exploitant van een Seveso-inrichting met betrekking tot het voorkomen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn: het nemen van alle nodige maatregelen, het opstellen en aan de coördinerende dienst toesturen van een kennisgeving, het beschrijven van het preventiebeleid, het actief voeren van een preventiebeleid en het invoeren van een veiligheidsbeheersysteem, het indienen van een veiligheidsrapport.
 • Hoofdstuk 3 gaat in op de interne en de externe noodplanning.
 • Hoofdstuk 4 beschrijft hoe de Seveso-inrichting en de bevoegde overheden moeten optreden bij en na een zwaar ongeval: inwerkingstellen intern en extern noodplan, meldingsplicht zware ongevallen.
 • Hoofdstuk 5 geeft informatie voor het publiek.
 • Hoofdstuk 6 gaat in op de relatie met de ruimtelijke ordening.
 • Hoofdstuk 7 behandelt de gegevensdoorstroming. Binnen elk gewest is een coördinerende dienst aangeduid die optreedt als eerste contactpunt tussen de in het gewest gevestigde Seveso-inrichtingen en de overheid. Alle communicatie tussen deze inrichtingen en de overheid loopt via de coördinerende dienst. De bepalingen van dit hoofdstuk leggen vast hoe de informatie moet stromen tussen de inrichting, de verschillende overheidsdiensten, en, in geval van mogelijke landsgrensoverschrijdende gevolgen, de buitenlandse overheden. Dit hoofdstuk legt ook de behandelingstermijnen vast
 • Hoofdstuk 8 gaat dieper in op de inspectie: de organisatie van de inspectieteams, het opzetten van een inspectiesysteem, de bevoegdheden van de inspecteurs.
 • Hoofdstuk 9 behandelt de mogelijkheid van het opleggen van een exploitatieverbod een gedeelte of van de gehele inrichting indien niet voldaan wordt aan de doelstellingen van het Samenwerkingsakkoord.
 • Hoofdstuk 10 beschrijft de administratieve boeten en straffen die aan de exploitant kunnen opgelegd worden bij niet of onvoldoende naleving van de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord.
 • Hoofdstuk 11 legt een permanente overlegstructuur "Samenwerkingscommissie Seveso-Helsinki" vast, een overleg tussen alle bij het Samenwerkingsakkoord betrokken federale, gewestelijke en lokale overheidsdiensten, en dit met het oog op goede werking en uitvoering van het Samenwerkingsakkoord.
 • Hoofdstuk 12 bevat de slotbepalingen.
 • Bijlage 1 handelt over het toepassingsgebied van het Samenwerkingsakkoord. Ze bevat een lijst van categorieën van gevaarlijke stoffen en een lijst van met naam genoemde gevaarlijke stoffen, met per individuele categorie of individuele stof twee drempelwaarden. Door het aftoetsen van de in een inrichting aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen aan deze drempelwaarden wordt de Seveso-status van een inrichting bepaald. De aard van de verplichtingen opgelegd door het Samenwerkingsakkoord aan een inrichting met gevaarlijke stoffen, hangt af van de Seveso-status van deze inrichting.
  Meer informatie over het bepalen van de Seveso-status van een inrichting met gevaarlijke stoffen vindt u op de pagina Bepalen van de Seveso-status.
 • Bijlage 2 somt de gegevens en minimuminlichtingen op aangaande het veiligheidsbeheersysteem.
 • Bijlage 3 somt de gegevens en minimuminlichtingen op die in het veiligheidsrapport moeten worden opgenomen.
 • Bijlage 4 geeft een overzicht van de gegevens en inlichtingen die in de interne en externe noodplannen moeten opgenomen worden.
 • Bijlage 5 bevat de criteria voor de kennisgeving van een ongeval aan de Europese Commissie.
 • Bijlage 6 geeft een overzicht van de informatie die aan het publiek moet verstrekt worden.
 • Bijlage 7 gaat in op de coördinatie van de inspectieteams.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Steekkaart [SWA3]

 • Naam: Samenwerkingsakkoord [SWA3]
 • Niveau: federaal (Belgisch)
 • Staatsblad: instemmingsdecreet
 • van kracht sinds: 10/06/2016
 • Tekst: VITO/EMIS