Samenwerking om ruimtelijke uitdagingen in de Dendervallei aan te pakken

  • 21 december 2020

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters bundelen de krachten met de Provincie Oost-Vlaanderen om samen de uitdagingen in de Dendervallei aan te pakken. Op 18 december 2020 keurden de Vlaamse Regering en de Provincie Oost-Vlaanderen daarom de opstart goed van een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) voor de Dender, inclusief de procedure voor opmaak van een Strategisch Plan Ruimte voor Water voor de Dendervallei. De bedoeling is om over de grenzen van gemeenten en sectoren heen projecten te realiseren die de omgevingskwaliteit in de Dendervallei verbeteren en zorgen voor meer ruimte zodat het overstromingsrisico beperkt wordt.

De Dendervallei biedt vele troeven. Als een groen-blauw snoer verbindt de overstromingsgevoelige Dender steden en dorpen met het omliggende landschap. Natte meersen, cultuurlandschappen, bossen en parken kleuren de open ruimte. De steden die zich ontwikkelden op de oevers van de rivier kunnen bogen op een levendig cultureel en industrieel verleden. Naast de vele troeven, kampt het gebied tegelijk met grote ruimtelijke uitdagingen op het vlak van demografie, economie, waterveiligheid, recreatie, mobiliteit en open ruimte, versterkt door een verstedelijkingsgolf vanuit Brussel en de klimaatverandering. Deze uitdagingen vragen gebiedsspecifieke oplossingen die over de verschillende beleidsdomeinen en bestuursniveaus heen gaan. Een geïntegreerde samenwerking waarbij instrumenten en middelen gebundeld worden, maakt het mogelijk om deze problemen succesvol aan te pakken.
 
Het ‘Territoriaal ontwikkelingsprogramma (T.OP) Dender’ en het strategisch plan ‘Ruimte voor Water - Dendervallei’ creëren een kader voor een dergelijke geïntegreerde aanpak, ondersteunen en versterken de realisatiekracht in de Dendervallei en faciliteren zo de realisatie van belangrijke bovenlokale en Vlaamse doelstellingen rond omgevingskwaliteit en waterveiligheid.


Opstart ‘Territoriaal ontwikkelingsprogramma (T.OP) Dender’

 Voor de Vlaamse, provinciale en lokale overheden is de gebiedsgerichte samenwerking in de Dendervallei al langer prioritair. In het bijzonder vormden het Strategisch Project ‘Denderland’, opgestart in 2015, en de opstart van het geïntegreerd visievormingsproces ‘Ruimte voor water - Dendervallei’ in 2017 de motor om samen visies op te maken en uit te voeren. 
 
Met de opstart van het ‘Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Dender’ bestendigen de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen deze succesvolle aanpak . Vanaf nu wordt op een meer structurele en realisatiegerichte manier met de Dendergemeenten en partners rond een aantal grote verbindende uitdagingen samengewerkt. Denk aan de ruimtelijke ontwikkeling van de Dendervallei, het verhogen van de (leef)omgevingskwaliteit, het bufferen van de effecten van klimaatverandering en het stimuleren van de economische groei in de regio.
 
T.OP Dender versterkt de realisatiekracht in de  Dendervallei. Het T.OP is een uniek instrument om een ruimtelijk beleid te ontwikkelen en te realiseren vanuit een vernieuwde wisselwerking tussen bottom-up en top-down. Het speelt uitdrukkelijk in op initiatieven van onderuit om ook Vlaamse en provinciale doelstellingen te realiseren. Het bundelen van krachten en middelen laat toe om zowel bovenlokale ruimtelijke projecten uit te voeren als concrete quickwin realisaties op het terrein te bewerkstellingen die hiervoor een hefboom vormen.
 
De samenwerking met de betrokken Dendergemeenten Aalst, Affligem, Denderleeuw, Dendermonde, Geraardsbergen, Lebbeke, Liedekerke, Ninove, Roosdaal, is dan ook cruciaal. Ze staan mee in voor de succesvolle uitvoering van T.OP Dender. Hiervan getuigen enkele lokale quickwins die vandaag reeds in Geraardsbergen en Ninove worden gerealiseerd en een hefboom vormen in kader van ‘Ruimte voor water – Dendervallei’, waarvoor het strategisch plan momenteel in opmaak is.

Strategisch plan ‘Ruimte voor water – Dendervallei’

Samen met de opstart van T.OP Dender keurde de Vlaamse Regering eveneens de procedure goed voor het strategisch plan ‘Ruimte voor water – Dendervallei’ dat wordt opgemaakt om de wateroverlast in het Denderbekken aan te pakken. Dit strategisch plan geeft mee vorm aan de stroomgebiedbeheerplannen en creëert een duidelijk kader om plan- en vergunningsprocessen meer richting en houvast te geven. Via een participatief proces en alternatievenonderzoek wordt nagegaan welke maatregelen het overstromingsrisico kunnen verminderen maar ook ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde voor de Dendervallei creëren. Zo wordt een geïntegreerd voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van een meer veerkrachtige Dendervallei vormgegeven. Dit wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering, die het uiteindelijke Strategisch Plan ‘Ruimte voor Water – Dendervallei’ zal vaststellen. Door de verankering als ruimtelijk project in T.OP Dender engageren de partners zich tot een samenhangende bundel aan maatregelen en projecten die nodig zijn om het plan op het terrein te realiseren. Het Vlaams Departement Omgeving, de Vlaamse Waterweg nv en de Provincie Oost-Vlaanderen nemen een hoofdrol op bij de coördinatie van T.OP Dender en de opmaak van het strategisch plan, zodat een samenhangende uitvoering mogelijk wordt.

Kaart Dendervallei

 

Contacteer ons

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplannen en -projecten