RUP Vallei van de Tappelbeek in Broechem

In 2016 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor vallei van de Tappelbeek tussen het Albertkanaal en de vallei van de Kleine Nete in de gemeenten Ranst en Zandhoven. Er is daarvoor een overlegproces met de betrokken gemeenten, provincie en natuur- en landbouworganisaties opgestart.

situering (11).gif

 

Op 29 juni 2016 vond een plenaire vergadering plaats over het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan. Op 23 december 2016 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast. Het openbaar onderzoek vond plaats van 21 februari tot 21 april 2017.

Na de verwerking van de bezwaren en adviezen zal de Vlaamse Regering stelde de Vlaamse Regering het plan definitief vast op 24 november 2017.

De Raad van State vernietigde op 3 juni 2020 de besluiten tot voorlopige en definitieve vaststelling van dit RUP. Door deze vernietiging is voor het betrokken gebied het gewestplan opnieuw van kracht.

Beschikbare documenten:

  • Definitief RUP (november 2017) (niet meer van kracht omwille van arrest Raad van State juni 2020)