RUP Vallei van de Grote Nete

De Vlaamse overheid bereid de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei van de Grote Nete van E313 (Zammel) tot Hellebrug (Itegem) voor. Dat plan moet onder meer de realisatie van het natuur- en waterbergingsproject voor de vallei van de Grote Nete van het geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken.

Situering plangebied RUP Vallei van de Grote Nete

In februari 2017 vond een plenaire vergadering over een voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan plaats. Gelet op de gewijzigde regelgeving en procedures voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planmilieueffectrapportage is besloten de lopende procedure stop te zetten en een nieuw planningsproces op te starten. De eerste stap daarin is de opmaak van een startnota. Nadat de Vlaamse Regering deze startnota goedkeurt, zal er een publieke consultatie over de startnota georganiseerd worden.