RUP Openruimtegebieden Beneden-Nete Lier

In 2016 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Benedennete in Lier. Dat plan moet o.m. de realisatie van een aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan en het Landschapspark Pallieterland mogelijk maken.

situering (5).gif

 

Op 1 maart 2019 stelde de  Vlaamse Regering het RUP definitief vast. De Raad van State vernietigde in 2021 het plan waardoor het gewestplan opnieuw van kracht is voor dit gebied. Er zal om die reden een nieuw planproces voor dit gebied opgestart worden.