RUP Moervaartvallei

In 2008 startte het project "Natuurdoelstellingen Gentse Kanaalzone" dat als doelstelling had ca. 200 ha natuur te ontwikkelen in de Moervaartvallei in functie van een aantal in stand te houden soorten en habitats van de Europese Vogelrichtlijn. Daarvoor zijn toen een aantal voorstudies en onderzoeken uitgevoerd.

Op 20 juni 2014 stelden de bevoegde Vlaamse ministers dat er als gevolg van nieuwe evoluties in het Vlaams beleid inzake de Europese natuurdoelen niet langer een noodzaak was voor een grootschalige Europese compensatieverplichting voor de ontwikkeling van de Gentse Zeehaven en wijzigde de doelstellingen van het project.

De gouverneur kreeg de opdracht om in overleg met de lokale natuur- en landbouworganisaties een consensusvoorstel uit te werken voor de inrichting van de open ruimte in de Moervaartvallei in functie natuurontwikkeling en het vrijwaren van landbouw. Op basis van deze voorstellen startte de Vlaamse overheid in 2017 met de gefaseerde opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het voorbereiden van een landinrichtingsproject voor de Moervaartvallei. Eind 2016 werd de Moervaartvallei ook erkend als strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

De Vlaamse Regering stelde het ontwerp RUP Moervaartvallei fase 1 voorlopig vast op 14 juli 2017. Het openbaar onderzoek over dat plan vond plaats van 12 september tot 10 november 2017. Na de verwerking van alle bezwaren en adviezen stelde de Vlaamse Regering het RUP definitief vast op 13 juli 2018.

Op 25 mei 2018 besliste de Vlaamse Regering het instrument 'landinrichting' in te zetten in de Moervaartvallei om de verschillende opties van het ruimtelijk uitvoeringsplan op het terrein te realiseren. De verschillende betrokken partijen sloten daarvoor ook een raamovereenkomst af.

Beschikbare documenten: