RUP Landbouwgebieden en beekvalleien tussen Helchteren, Peer, Meeuwen en Bree

In december 2010 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de landbouw-, natuur- en bosgebieden tussen Helchteren, Peer, Meeuwen en Bree. Er is daarvoor een overlegproces opgestart met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties.

Op 20 juli 2012 nam de Vlaamse regering een tussentijdse beslissing (pdf bestandVR20122007_DOC.0893-1.pdf (354 kB) ) over de verdere voortgang van het planningsproces. In uitvoering van deze beslissing, worden eerst instandhoudingsdoelstellingen uitgewerkt voor het vogelrichtlijngebied en wordt een afzonderlijk RUP voor de planonderdelen buiten vogelrichtlijngebied op grondgebied Bree (RUP Gerkenberg-Herenbossen) opgemaakt. De Vlaamse Regering stelde het RUP Gerkenberg-Herenbossen definitief vast op 22 januari 2016. Op 14 juli 2016 legde de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen voor het vogelrichtlijngebied vast.

Via een overleg met de natuur- en landbouworganisaties en de betrokken gemeenten is in 2017 en 2018 getracht na te gaan op welke wijze het planproces heropgestart kan worden rekening houdend met de goedgekeurde instandhoudingdoelstellingen. Over die aanpak werd geen akkoord bereikt. Daarom worden er voorlopig op gewestelijk niveau géén planningsinitiatieven genomen in het gebied.

Beschikbare documenten: