RUP GGG Bovenzanden

In 2018 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied Bovenzanden langs de Rupel in Heindonk (Willebroek). Het plan moet de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GGG) in het kader van het Geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken. Het gebied Bovenzanden maakt binnen het Sigmaplan deel uit van de Cluster Dijlemonding.

situering (10).gif

 

Op 12 oktober 2018 keurde de Vlaamse Regering de startnota goed. Over deze startnota liep een publieke consulatie van 27 november 2018 tot 25 januari 2019. Op 6 december 2018 vond een publiek participatiemoment plaats in het Oud Gemeentehuis van Willebroek. Na de verwerking van de inspraakreacties is een scopingnota (6.52 MB) opgemaakt. Hoe met de inspraakreacties is omgegaan leest u in de geactualiseerde procesnota (procesnota 2 (499 kB)) bij deze scopingnota. Op basis van het gevoerde onderzoek werd in de scopingnota geconcludeerd dat alle relevante milieueffecten in voldoende mate in beeld zijn gebracht en gekend zijn, zodat de milieueffectrapportage (plan-MER) als afgerond wordt beschouwd. 

Op 4 juli 2019 vond een plenaire vergadering met de lokale besturen en aangewezen adviserende instanties plaats over het voorontwerp RUP. De Vlaamse Regering stelde op 24 januari 2020 het ontwerp RUP voorlopig vast. Het openbaar onderzoek loopt van 18 februari tot 17 april 2020.

Omwille van de maatregelen inzake het Corona / Covid-virus wordt het openbaar onderzoek geschorst van 27 maart tot 24 april 2020. Het openbaar onderzoek wordt verder gezet op 25 april 2020 en eindigt op 15 mei 2020. Bezwaarschriften die tijdens de schorsingsperiode ingediend worden, blijven ontvankelijk.

 

Beschikbare documenten: