RUP Fort van Lillo

In 2018 startte de Vlaamse overheid met de opmaak een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied Fort van Lillo langs de Schelde in Antwerpen. Dit plan moet o.a. de verdere realisatie van het Sigmaproject rond Lillo mogelijk maken.

situering (7).gif

 

Om Lillo te beveiligen tegen overstromingen plant De Vlaamse Waterweg nv de aanleg van een waterkering met een hogere kruinhoogte. Deze waterkering vormt een essentiële schakel in de bescherming van het havengebied aan de rechteroever van de Zeeschelde. De aanleg van deze waterkering betekent dat de bestaande jachthaven verplaatst moet worden.

Tegelijk zal het plan de uitvoering van het Masterplan Lillo dat de stad Antwerpen opmaakte om het ruimtelijk functioneren van het fort te verbeteren, de erfgoedwaarde en toeristische-recreatieve functie te versterken, mogelijk maken. De geplande dijkwerken vormen de aanleiding om de oorspronkelijke structuur van het fort te herstellen. Dat vraagt ook een herstructurering van het parkeren in het gebied waarbij gedacht wordt aan een nieuwe bezoekersparking buiten het fort langs de Scheldelaan. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal nu eerst een aantal bestemmingen in het gebied wijzigen zodat dat het project uitvoerbaar wordt.

Op 30 november 2018 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan goed. De publieke consultatie over de startnota RUP Fort van Lillo liep van 29 januari tot 29 maart 2019. Op 7 februari 2019 was er een publiek participatiemoment in het Kruitmagazijn in Lillo.

Op basis van de verwerking van de inspraakreacties is een scopingnota opgemaakt. Die geeft aan hoe het milieueffectenonderzoek (plan-MER) gevoerd zal worden. Na de opmaak van het plan-MER zal een voorontwerp RUP opgesteld worden.