Ruimtelijk uitvoeringsplan Sint-Lievens-Houtem en Kottembos definitief goedgekeurd

  • 15 maart 2022

Op voorstel van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering op 11 maart 2022 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-Lievens-Houtem en Kottembos’ in de gemeenten Erpe-Mere, Herzele, Lede Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren en Zottegem definitief goed. Het plan verankert de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem planologisch en voert in de omgeving van Kottembos bestemmingswijzingen door die de realisatie van de Europese Natuurdoelen mogelijk maken. De omgeving van Kottembos wordt aangeduid als ‘erfgoedlandschap’ en zet in op het behoud van de aanwezige landschaps- en erfgoedwaarden. 

Het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP vond plaats van 20 april 2021 tot en met 18 juni 2021. Er werden 80 adviezen of bezwaarschriften ingediend. Op basis van de elementen uit het openbaar onderzoek werden het grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota aangepast. 

Het uitgebreide bosgebied ‘Kottembos’ is ongeveer 130 ha groot en maakt deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. Het behoud en het versterken van de waardevolle boskernen is daarmee verzekerd. De Kottembossen hebben een grote ecologische en historische waarde. Het Kottemboscomplex wordt gevormd door een geheel van bossen, open kouters met hier en daar een houtkant of holle weg. In het lager gelegen meersengebied komen vochtige hakhoutbossen en weiden voor. In het hoger gelegen deel van het Kottembos liggen allerlei bronnen, die op hun beurt de Klokfonteinbeek voeden. Het gebied is aangeduid als Habitatrichtlijngebied. Het is een deel van het habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen’. De verschillende types bos die hier voorkomen zijn te klein om duurzaam in stand te kunnen worden gehouden op lange termijn. De bossen worden daarom uitgebreid en waar mogelijk beter verbonden met omliggende bosfragmenten. Daarmee worden vooropgestelde instandhoudingsdoelstelling voor dit gebied waargemaakt. 

Naast de omgeving van het ‘Kottembos’ omvat het plan ook het gebied dat eerder al ingericht werd door de Vlaamse Landmaatschappij via het ruilverkavelingsproject ‘Sint-Lievens-Houtem’. De bestemmingen in het ruimtelijk uitvoeringsplan sluiten voor dat gebied aan bij de opties van het ruilverkavelingsplan. 

De kouterruggen en valleigebieden rond Sint-Lievens-Houtem zijn belangrijke landbouwgebieden en worden gevrijwaard voor de grondgebonden beroepslandbouw. In de valleien is er een afwisseling van natuur, bos en landbouwgebruik. De via het ruilverkavelingsproject gerealiseerde bos- en natuurelementen krijgen een bestemming als natuur- of bosgebied. Een aantal kouters zijn landschappelijk waardevol omwille van hun open en onbebouwd karakter. Deze worden om die reden gedifferentieerd als “bouwvrij agrarisch gebied” zodat het behoud van het open landschap verzekerd blijft. 
 
De omgeving van Kottembos wordt aangeduid als ‘erfgoedlandschap’ en zet in op het behoud van de aanwezige landschaps- en erfgoedwaarden. Het gaat om een deel van het gebied ‘Vallei van de Cotthembeek met omringende kouters’ uit de vastgestelde landschapsatlas. Verschillende sites met waardevolle erfgoedelementen worden opgenomen als “gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde”.