GRUPs: Gewestelijke Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.
Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,

  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen:
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

De Vlaamse overheid maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUPs) op.

Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. Raadpleeg de gemeente en de provincie voor een overzicht van de plannen op hun grondgebied

Publieke consultatie ontwerpbesluit over het lozen van bedrijfsafvalwater

Er loopt een publieke consultatie over het ontwerpbesluit tot wijziging van titel II en III van het VLAREM, VLAREL en het besluit van de Vlaamse Regering van...

Inspraak over startnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan Camping Douve in Heuvelland

Van 3 mei tot en met 1 juli 2022 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk...

Openbaar onderzoek over ontwerp GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen

Van 2 mei tot en met 30 juni 2022 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een openbaar onderzoek over het ontwerp GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen.

GRUP Camping Douve

De inspraakperiode loopt van 3 mei 2022 tot en met 1 juli 2022. 

GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen

Het openbaar onderzoek loopt van 2 mei 2022 tot en met 30 juni 2022. 

GRUP Durmevallei fase 2

De inspraakperiode loopt van 29 maart 2022 tot en met 27 mei 2022. 

Contacteer ons

Omgevingsplanning