Bestemmingsplannen: GRUP's, gewestplan...

Ruimtelijke uitvoeringsplannen: RUP's en GRUP's

Gewestplannen

Gewestplannen zijn van kracht op percelen waarop geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt.

Zonevreemde woningen en constructies

Een woning, bedrijf of monument is zonevreemd als het volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt.  

Meer over zonevreemdheid

Atlas van de woonuitbreidingsgebieden

De Atlas van de Woonuitbreidingsgebieden geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt ontwikkeld kunnen worden voor woningbouw.

Signaalgebieden

Niet-ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast vindt u terug op de kaart met watergevoelige openruimtegebieden (signaalgebieden) (externe site)

Geopunt

Geografische loket van Geopunt Vlaanderen (externe site)