Rivierpark Maasvallei - nu internationaal!

Periode 1 21.04.2008 - 20.04.2011
Periode 2 25.05.2011 - 24.05.2014
Periode 3 01.08.2015 - 01.08.2018
Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Lanaken, Maasmechelen
Aanvrager Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Subsidiebedrag 174.000 euro en 2 x 300.000  euro
Status Afgerond

 

Situering en doelstellingen

In het verleden werden er in de Maasvallei acties en projecten opgezet zonder een globale samenhang. Een integrale benadering van de Maasvallei drong zich op en in december 2007 werd het strategisch project 'Maasvallei, … grensverleggend' erkend. In 2011 werd het strategisch project enigszins verruimd en nogmaals erkend voor een periode van drie jaar (2011-2014). Het strategisch project 'RivierPark Maasvallei, nu internationaal' werd voor een derde maal gesubsidieerd en zette haar werking grensoverschrijdend voort.

Geïnspireerd door een aantal realisaties op de Vlaamse oever, beslisten acht Nederlandse partijen het RivierPark-concept uit te rollen langsheen de Nederlandse oever van de Grensmaas. Hiermee werd een Vlaams strategisch project ook een exportproduct. Deze grensoverschrijdende samenwerking en realisaties kunnen op hun beurt een stevige hefboom vormen om ook aan de Vlaamse zijde van de rivier nieuwe en verdergaande stappen te zetten die passen in de missie en de visie van het initiële plan van aanpak Maasvallei. De aanpak in het RivierPark Maasvallei omtrent landschapszorg, toerisme, waterveiligheid, delfstoffenwinning en landbouw heeft in de voorbije jaren haar succes bewezen. De ambitie is gegroeid om de grenzen te verleggen door van een sector- en gemeentegrensoverschrijdend project te evolueren naar een internationaal RivierPark Maasvallei.

Het programma van het strategisch project RivierPark Maasvallei heeft ingezet op de thema's ruimte en landschap, toerisme en recreatie en communicatie en draagvlak. Voorbeelden hiervan zijn een natuurcorridor in Kessenich, het pilootproject Productief Landschap Maasmechelen, het structureel verankeren van veerponten in de werking van het RivierPark, het optimaliseren van het grensoverschrijdend fietsaanbod, het lanceren en promoten van de fietskaart RivierPark Maasvallei en het integreren van de werking van de MaasVerkenners (Vlaamse gidsen) en Maasambassadeurs (Nederlandse gidsen).

Resultaten

Onder de vleugels van het strategisch project werden opmerkelijke resultaten geboekt, zoals de fundamentele wijziging aan het grinddecreet, de projectgrindwinning, een hoge realisatiegraad van natuurbestemming met daadwerkelijk opmerkelijke resultaten inzake biodiversiteit, erfgoedherstel en -behoud, evenementen in relatie tot maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, kwaliteitsvolle recreatieve uitgestippelde routes, de ontzenuwing van conflicten rond recreatief medegebruik, de toenemende regionale en bovenregionale uitstraling met onder meer de realisatie van een huisstijl en een toenemende naamsbekendheid.

Ook de grensoverschrijdende integratie die het gebiedsprogramma internationaal moest uitwerken, heeft vorm gekregen. In november 2017 werd een Nederlandse werknemer in dienst genomen die als taak heeft om samen met de projectleider van het Rivierpark het uitvoeringsprogramma te realiseren. Ook werd de samenwerkingsovereenkomst door negen Nederlandse partijen (zes gemeenten, de provincie Nederlands Limburg, het Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) ondertekend, waarmee ze hun engagement tot de verdere uitbouw van het Rivierpark Maasvallei vastlegden. Ondertussen zijn internationale werkgroepen zoals de werkgroep zwerfvuil, de werkgroep veerponten, de werkgroep intergratie gidsen en vrijwiligers, etc. actief. Met de formalisering en de daadwerkelijke start van een structurele grensoverschrijdende samenwerking is het hoofddoel van het strategisch project 'Rivierpark Maasvallei, nu internationaal' met betrekking tot de organisatiestructuur bereikt.

Binnen de acties en de (deel)projecten van het strategisch project wordt prioritair aandacht besteed aan het behoud, herstel en/of de heraanleg van landschapsstructuren of -elementen, die samenhangen met processen die eigen zijn aan de rivierdynamiek van de Maas. Vanuit een integrerende benadering werd getracht om de algemene toeristische attractiewaarde van de regio te vergroten. Daarnaast wordt er veel aandacht geschonken aan streekmarketing en externe communicatie met een internationaal karakter.

Bij het thema ruimte en landschap wordt onder meer de aanzet gegeven tot het creëren van een natuurcorridor in Kessenich via een landinrichtingsproject en wordt de herinrichting van het dorpsplein de Berg en de omgeving van de Motte in Kessenich erin opgenomen. Het thema toerisme en recreatie werkt aan een structurele verankering van veerponten en een grensoverschrijdend wandel- en fietsaanbod. Het thema communicatie en draagvlak tenslotte, zet in op educatie en de ontwikkeling en verspreiding van promotiemateriaal. Er wordt eveneens gewerkt aan een grensoverschrijdende afstemming over initiatieven. Deze aanpak zorgt ervoor dat de Maas niet langer een scheidende landsgrens vormt maar een unieke landschapsstructuur is die een hele streek verbindt en samen brengt. 

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Katrien Scharlaekens (voorheen Lambert Schoenmaekers)
Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Winterslagstraat 87
3600 GENK
tel: +32 89 65 56 65
gsm: +32 474 30 59 02