Ringzone Antwerpen

Periode 01.10.2018 - 01.10.2021
Provincie Antwerpen
Gemeente Aartselaar, Antwerpen, Beveren, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Kruibeke, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, ...
Aanvrager AG VESPA
Subsidiebedrag 300.000 euro
Status Lopend

Situering en doelstellingen

Het project van de overkapping en de leefbaarheid van de Ringzone inclusief Oosterweelverbinding en de daarvoor noodzakelijke ambitieuze modal shift manifesteert zich op twee schaalniveaus; van het “ruimtelijk project” van de Ring zelf en van het regionale “Geïntegreerde mobiliteitsproject”.

De Antwerpse Ringzone bestaat op Rechteroever uit de infrastructuurbundel van Ring, spoor en Singel en het aangrenzende stedelijk weefsel intra- en extramuros. De toekomstige Oosterweelverbinding sluit de Ring met een tunnel onder de Schelde en een tunnel onder het Albertkanaal.

De Ringzone valt samen met de strategische ruimte Groene Singel en kruist de Harde Ruggengraat op Rechteroever en vormt deel van de Zachte Ruggengraat op Linkeroever. In de Ringzone zijn vandaag heel wat projecten en processen lopende.

Het toekomstverband vertrekt van een robuust netwerk van hoofdwegen dat de transitie van een radiaal hoofdwegennetwerk naar een versterkt rasternetwerk maakt. De hoofdstructuur steunt op een ring rond de stad (R2 en A102) en een ring voor de stad (R1).

Het Masterplan 2020 (2010) verving het viaduct van de Oosterweelverbinding door de ondertunnelde oplossing en het bestaande viaduct van Merksem door de verdiepte Ring. De opsplitsing van de stedelijke en doorgaande ringweg alsook de Singeltram werden geschrapt. Het multimodale Masterplan 2020 formuleerde bovendien een duidelijke ambitie voor het bereiken van een ambitieuze modal shift; “Tegen 2020 moet minstens de helft van alle verplaatsingen in de Antwerpse agglomeratie met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet gebeuren.”

De overkapping kan bijdragen tot de aanpassing van de stadsregio aan de klimaatopwarming; de groentekorten van de stadswijken voor een groot deel verlichten; het regionaal ecosysteem versterken en de gezondheid van de stedelingen verbeteren. Enkele andere doelstellingen van de overkapping zijn:

Stad maken

De overkapping kan een stimulans zijn voor de stedelijke economie. Door veel hoofwaardige woon- en werkmogelijkheden (gelegen aan het grootste park van de stad) in het midden van de stad mogelijk te maken, gaat de kwaliteit van het gebouwd patrimonium omhoog. Door stedelijke groei in de stadsregio op te vangen, eerder dan in de buitenranden, gaat de ecologische footprint van de Vlaming omlaag.

Vrij en verbonden

In Antwerpen werden verschillende grote infrastructuren gebundeld op de ringruimte. De ring zelf is uiteraard  de grootste, maar ook het spoor en de Singel vormen aanzienlijke barrières. Een overkapping heeft pas zin als deze mee doorbroken worden. De overkapping zal de kans bieden om het tracé voor een openbaar vervoersverbinding in de ringruimte te reserveren. Fietssnelwegen kunnen vlotter doorgetrokken worden. Dit zal leiden naar een noodzakelijke bijdrage in een verschuiving van de auto naar alternatieve modi.

Metropolitaanse Ringcultuur

Als singuliere verzamelruimte kan de ring een van de belangrijkste gedeelde ruimten van de gehele stadsregio worden. Dat is de inzet van een overkapping. De ringruimte kan nieuwe regionale ankers aantrekken, maar kan en moet ook de diversiteit en de culturele rijkdom van de stad zichtbaar maken; en zelfs mogelijk maken dat lokale wijken zich op regionale wijze een identiteit weten te geven.

Resultaten

In overleg met de verschillende actoren werden de doelstellingen voor de hoederentiteit als volgt geformuleerd:

  • Bijdragen tot de realisatie van de gewenste stadsontwikkeling in de Ringzone
  • De inkomsten (na aftrek van de kosten) / de meerwaarde vanuit de vastgoedontwikkeling laten terugvloeien naar de investeringen ter verbetering van de leefbaarheid in de Ringzone
  • De publieke gronden in de Ringzone beheren en activeren in functie van bovenstaande doelstellingen

In het uitbouwen van de hoederentiteit wordt gewerkt op drie sporen:

Spoor 1: opmaak samenwerkingsovereenkomst stad - Vlaanderen

Hierin zullen de doelstellingen, principes en overlegstructuren worden vastgelegd. Voorliggende principenota vormt de basis voor deze samenwerkingsovereenkomst. Doelstelling is de samenwerkingsovereenkomst af te sluiten van zodra de volgende Vlaamse regering geïnstalleerd is.

Spoor 2: opmaak operationeel ontwikkelingsplan

Het dynamisch operationeel ontwikkelingsplan zal de leidraad van de werking van de hoederentiteit vormen. Het operationeel ontwikkelingsplan omvat als belangrijkste elementen een gefaseerde ontwikkelingsstrategie voor de verschillende projecten die in de hoederentiteit worden ondergebracht in relatie tot de uitvoering van de 1ste fase leefbaarheidsprojecten, een cashflow per project en voor de hoederentiteit als geheel en een actieplan.

Momenteel zijn reeds verschillende acties opgestart om invulling te geven aan dit ontwikkelingsplan:

  • Door het team ontwerpend onderzoek wordt onder leiding van de stadsbouwmeester een kaderplan “stad maken over de ring” uitgewerkt. Het kaderplan bevat de vorken van BVO’s eerste programma-aanzetten en waar nodig randvoorwaarden voor de verschillende stadsprojecten in de Ringzone, waaronder ook de hoederentiteitprojecten.
  • Opmaak van een cashflowmodel door AG VESPA. Hierin wordt de input van het kaderplan stad maken gecombineerd met een mogelijke gefaseerde ontwikkelingsstrategie. Belangrijke input hiervoor is de uitvoeringsplanning van de 1ste fase leefbaarheidsprojecten in relatie tot het Oosterweelproject.
  • Het operationeel ontwikkelingsplan is een dynamisch instrument dat op geregelde basis en waar nodig geüpdatet zal worden op basis van de laatste inzichten en ontwikkelingen. Doelstelling is om in najaar 2019 een eerste operationeel ontwikkelingsplan neer te leggen. Een eerste stap in het ontwikkelingsplan is het bepalen van de projecten die onder de hoerentiteit worden gebracht. Voor deze eerste selectie wordt vervolgens de ontwikkelingsstrategie uitgewerkt.

Spoor 3: concrete actie

Het derde spoor bestaat uit concrete acties voor de eerste selectie van projecten binnen de hoederentiteit en het daarbij horende startkapitaal. In dit spoor wordt flexibel ingespeeld op de opportuniteiten die zich voordoen in functie van stadsprojecten in de ringzone.

Meer informatie

Documenten:

pdf bestandVoortgangsrapport (mei 2021) (2.86 MB)

 

Coördinator:
Kitty Haine
Adres:
AG VESPA
Generaal Lemanstraat 55/4
2018 ANTWERPEN
Mail: Klik hier