Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden Omzendbrief LNE 2013/01

De volgende lijst vermeldt de niet afgeschafte omzendbrieven en richtlijnen. Het is nuttig te benadrukken dat een vermelding op deze lijst niet betekent dat deze omzendbrieven onverkort dienen te worden toegepast.

Deze omzendbrieven en instructies dienen te allen tijde te worden gelezen in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving en/of structuren. Dit voorbehoud geldt des te meer als het omzendbrieven betreft, die meerdere tientallen jaren oud zijn.

07.07.2017

OMZENDBRIEF RO/2017/01

Omzendbrief ruimtelijk transformatiebeleid: “Een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en de onbebouwde gebieden”


26.04.2017

OMZENDBRIEF RWO/2017/01

Bossen in niet-groene bestemmingen: richtlijnen voor het opmaken van ruimtelijke plannen en het beoordelen van omgevingsvergunningen.


14.11.2016

OMZENDBRIEF RO/2016/02 

Opheffing omzendbrieven -herwerking 2016 


08.07.2016

OMZENDBRIEF RO/2016/01

Vervanging van bijlage 1, Positieve lijst, bij omzendbrief RO/2016/01 betreffende het afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting (samen te lezen met omzendbrief RO/2006/01)


19.05.2015

OMZENDBRIEF LNE/2015/2

Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden


24.04.2015

OMZENDBRIEF RO/2015/01

Addendum bij omzendbrief RO/2014/03 betreffende het afwegingskader voor stakingsbevelen bij gebruik.


06.06.2014

OMZENDBRIEF RO/2014/03 

Afwegingskader voor stakingsbevelen bij gebruik


25.04.2014

OMZENDBRIEF RO/2014/02

Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines


04.04.2014

OMZENDBRIEF SOCIAAL WONEN IN RUPS

Mogelijkheden om sociaal wonen in ruimtelijke uitvoeringsplannen te verankeren


25.05.2012

OMZENDBRIEF RO 2012/01

Bouwlagen Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel


16.12.2011

OMZENDBRIEF RO 2011/01

Afwegingskader voor grootschalige detailhandel

Ingescande, ondertekende versie


07.05.2010

OMZENDBRIEF RO 2010/01

Ruimtelijk beleid binnen de herbevestigde agrarische gebieden


22.02.2008

OMZENDBRIEF RO 2008/01

De anticipatieve vergunning voor werken van algemeen belang


19.05.2006

OMZENDBRIEF RO 2006/01

 Mestbehandeling en vergisting


25.10.2002

OMZENDBRIEF RO 2002/03

Woonbehoeftestudies en woonuitbreidingsgebieden  met toelichting bij de omzendbrief


14.12.2001

OMZENDBRIEF RO 2001/01

Verkavelingen met grondafstand. Vervalregeling onbebouwde percelen


23.03.1998

OMZENDBRIEF RO 1998/02

Bouwverordening voor wegen voor voetgangersverkeer


23.02.1998

GEWESTPLANNEN: INRICHTING EN TOEPASSING

Inrichting en toepassing ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
* GEWIJZIGD OP 25/1/2002 EN 25/10/2002.Officiële coördinatie


19.06.1991

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN GEVOEGD BIJ HET GEWESTPLAN HALLE-VILVOORDE- ASSE

Bijzondere voorschriften gevoegd bij het gewestplan Halle-Vilvoorde- Asse