Richtlijn: Geodata

Aanleveren van geografische informatie in het kader van de veiligheidsrapportage

Deze richtlijn geeft instructies voor het aanleveren van GIS-informatie in het kader van de veiligheidsrapportage.

In de ontwikkeling en de uitvoering van het Vlaamse beleid inzake de externe mensveiligheid spelen geografische informatiesystemen (GIS) een steeds belangrijkere ondersteunende rol. Daarom wordt aan de Seveso-inrichtingen gevraagd om de volgens de voorschriften voor de kwantitatieve risicoanalyse berekende isorisicocontouren van het plaatsgebonden risico en de domino-effectcontouren ook toe te voegen onder de vorm van in GIS-systemen integreerbare data aan het veiligheidsrapport.

De Richtlijn Geodata legt vast hoe dit moet gebeuren.

De richtlijn is in eerste instantie van toepassing op alle hogedrempelinrichtingen die het externe mensrisico kwantitatief moeten uitwerken in hun veiligheidsrapport (het omgevingsveiligheidsrapport (OVR) en het SWA-veiligheidsrapport (SWA-VR)).
Een kwantitatieve analyse van het externe mensrisico kan soms ook gevraagd worden voor andere dan hogedrempelinrichtingen, en/of uitgewerkt worden in andere documenten dan een OVR of een SWA-VR (bv. in een veiligheidsstudie van een lagedrempelinrichting). Bij uitbreiding is de richtlijn ook van toepassing in alle situaties waarbij aan het Team Externe Veiligheid een document wordt voorgelegd ter goedkeuring, ter beoordeling of ter controle, waarin een kwantitatieve risicoanalyse werd uitgewerkt.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)