Retributies erkenningen

De erkenningenretributies

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten retributies die van toepassing kunnen zijn:

 • een eenmalige retributie voor het behandelen van de erkenningsaanvraag,
 • een jaarlijkse retributie voor het uitoefenen van toezicht op het gebruik van de erkenning.

De retributie voor het behandelen van de erkenningsaanvraag

De retributie voor het behandelen van de erkenningsaanvraag betaalt u eenmalig bij het indienen van de erkenningsaanvraag. 

Overzicht bedragen

 • In onderstaande tabel kunt u nagaan of u een retributie moet betalen voor het behandelen van de erkenningsaanvraag, het retributiebedrag en de vereiste betalingsmededeling
 • De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De nieuwe bedragen worden in de maand november van het voorafgaande jaar op deze pagina gepubliceerd.

Erkenning

Bedrag 2020

Betalingsmededeling

Milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie

€ 580

OMG-A-MDB + voor- en achternaam

Milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen

€ 580

OMG-A-MDGT + voor- en achternaam

Milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen

€ 580

OMG-A-MDH + voor- en achternaam

MER-deskundige

voor een eerste discipline

€ 580

OMG-A-MER + voor- en achternaam

per bijkomende discipline

€ 145

MER-coördinator

niet erkend als MER-deskundige

€ 580

OMG-A-MERCO + voor- en achternaam

erkend als MER-deskundige

€ 145

VR-deskundige

€ 580

OMG-A-VR + voor- en achternaam

Milieucoördinator

€ 290

OMG-A-MC + voor- en achternaam

Bodemsaneringsdeskundige type 1

€ 290

OVAM-A-BSD + naam bedrijf

Bodemsaneringsdeskundige type 2

€ 580

OVAM-A-BSD + naam bedrijf

Bedrijf brandbeveiligingsapparatuur

€ 580

OMG-A-BBB + naam bedrijf

Boorbedrijf

voor een eerste discipline

€ 580

VMM -A-MER + naam bedrijf

per bijkomende discipline

€ 145

Bijkomende info voor MER-deskundigen, MER-coördinatoren en milieudeskundigen

 • MER-deskundigen

  • Bij de uitbreiding van een bepaalde discipline met bijkomende deeldomeinen, moet u geen bijkomende retributie betalen.  
  • U moet geen retributie betalen voor de behandeling van de aanvraag van een erkenning als MER-deskundige in de discipline 'Geluid en trillingen'.
  • Wanneer u reeds erkend bent als MER-coördinator, hebt u bovendien recht op een verlaagde retributie bij een aanvraag tot erkenning als MER-deskundige.
 • MER-coördinator
  • Wanneer u reeds erkend bent als MER-deskundige, hebt u recht op een verlaagde retributie bij een aanvraag tot erkenning als MER-coördinator. 
 • Milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen en milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen
  • U moet geen retributie betalen bij een uitbreiding van een erkenning in dezelfde discipline als waarvoor u erkend bent. 

Betaling van de retributie voor het behandelen van de erkenningsaanvraag

De retributie voor het behalen van de erkenningsaanvraag kunt u storten op: 

BE40 3751 1110 2263
DOMG ontvangsten algemeen
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel
IBAN: BE40 3751 1110 2263
BIC: BBRUBEBB

De betalingsmededeling en het bedrag worden ingevuld volgens bovenstaande tabel. Voor de betaling van de retributie kan geen factuur worden afgeleverd. 

Naar boven

De retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning

Invordering

 • De retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning moet jaarlijks betaald worden uiterlijk op 31 mei van het betreffende jaar:

  • U ontvangt automatisch een betalingsuitnodiging met overschrijvingsformulier en betalingsmededeling op het moment dat u de jaarlijkse retributie moet betalen.
  • U betaalt de jaarlijkse retributie een eerste keer in het jaar nadat u de erkenning hebt verkregen.
  • Ook als een erkenning (tijdelijk) niet wordt gebruikt, moet u de jaarlijkse retributie betalen.
  • Voor de betaling van de retributie kan geen factuur worden afgeleverd.
 • Voor natuurlijke personen
  • wegens het persoonlijk belang, ontvangt u een overschrijvingsformulier met betalingsmededeling en het te betalen bedrag op uw officiële thuisadres uit het Rijksregister.
  • In bepaalde gevallen is het gebruikelijk dat de toezichtsretributie wordt betaald door de werkgever. We kunnen echter geen betalingsuitnodiging afleveren op naam van de werkgever. 

Hebt u geen of onterecht een betalingsuitnodiging ontvangen? Dan moet u dit melden. 

Overgangsregeling

Als u in 2016, 2017, 2018 of 2019 nog een 5-jaarlijkse toezichtsretributie hebt betaald, valt u onder de overgangsregeling:

 • U zal in het jaar dat u de eerste keer opnieuw moet betalen een brief met overschrijvingsformulier ontvangen (2021, 2022, 2023 of 2024). Vanaf dan zal de betaling jaarlijks moeten gebeuren.
 • Dit is bijvoorbeeld het geval als u als technicus in 2019 nog hebt deelgenomen aan een opleiding, bijscholing of (actualisatie-)examen of een Vlaamse erkenning hebt verkregen op basis van een Europees F-gassen certificaat.

Wat als ik de jaarlijkse retributie niet betaal?

 • Indien u de jaarlijkse retributie voor het uitoefenen van het toezicht niet betaald hebt na ingebrekestelling, dan wordt uw erkenning automatisch geschorst. 
 • Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch. 

Overzicht bedragen

In onderstaande tabel kunt u nagaan of u een retributie moet betalen voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De nieuwe bedragen worden in de maand november van het voorafgaande jaar op deze pagina gepubliceerd.

Erkenning

Bedrag 2020

Milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie

€ 116

Milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen

€ 116

Milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen

€ 116

MER-deskundige

voor een eerste discipline

€ 116

per bijkomende discipline

€ 29

MER-coördinator

indien niet erkend als MER-deskundige

€ 116

indien erkend als MER-deskundige

€ 29

VR-deskundige

€ 116

Milieucoördinator

€ 58

Milieuverificateur decretale milieuaudit

€ 58

Bodemsaneringsdeskundige

type 1

€ 58

type 2

€ 116

Bedrijf brandbeveiligingsapparatuur

€ 116

Boorbedrijf

voor een eerste discipline

€ 116

per bijkomende discipline

€ 29

Koeltechnische bedrijf

€ 116

Airco-energiedeskundige

€ 29

Technicus vloeibare brandstof

€ 29

Technicus gasvormige brandstof

€ 29

Technicus verwarmingsaudit

€ 29

Technicus stookolietanks

€ 29

koeltechnicus

€ 29

Technicus voor brandbeveiligingsapparatuur

€ 29

Technicus voor elektrische schakelinrichtingen

€ 29

Technicus voor apparatuur die oplosmiddelen bevat

€ 29

Laboratorium in de discipline bodem, deeldomeinen bodembescherming of bemesting: per geregistreerd monsternemer per deeldomein

 

€ 58

Laboratorium in de discipline mest voor het pakket M-M6

€  58


Naar boven

Stopzetten erkenningsplichtige werkzaamheden

 • Als u beslist geen erkenningsplichtige activiteiten meer uit te oefenen, moet u dit melden aan het team Erkenningen van het Departement Omgeving via het digitale Erkenningenloket
 • Bodemsaneringsdeskundigen melden de stopzetting aan de OVAM.
 • Boorbedrijven aan de VMM.  
 • Laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bemesting, en in de discipline mest aan de VLM.

 

Naar boven

Contacteer ons

Team Erkenningen
Eerstelijnsvragen: 1700