Resultaten gebiedswerkgroepen

Tien gebiedswerkgroepen gingen op 20 november 2014 aan de slag om aan de hand van concrete vraagstukken de strategieën, concepten en principes uit het Groenboek BRV te testen. Kort voor de zomer overhandigden ze hun aanbevelingen voor een nieuw beleidsplan.

De gebiedswerkgroepen verliepen succesvol. De besturen van 47 gemeenten waren direct of indirect betrokken. De ruim 150 enthousiaste deelnemers formuleerden in zes maanden meer dan 100 aanbevelingen voor het BRV. De ruimtelijke visie uit het Groenboek BRV bleek werkbaar zolang er voldoende ruimte is voor lokaal maatwerk om gebiedsgerichte oplossingen te kunnen zoeken. Ze verwachten van het Vlaams ruimtelijk beleid de juiste condities en instrumenten om in onderling overleg ruimtelijke keuzes te kunnen maken met een eerlijke verdeling van lusten en lasten.

De lokale praktijktoets duidt waar het Vlaams beleid zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het beschikbaar juridisch aanbod kan bijvoorbeeld lokale initiatieven om ruimtelijk rendement te ontwikkelen, behoorlijk fnuiken. Ook hebben de vorming en ontwikkeling van stedelijke en landelijke regio’s nood aan een Vlaams beleidskader. De werkgroepen vinden ook dat het beleidsplan moet ingaan op de thema’s leefbaarheid, landschappelijke ruis, nieuwe collectieve vervoersvormen en hernieuwbare energie zoals geothermie.

De werkgroepen hebben ook quick wins geformuleerd om gebiedsontwikkeling een impuls te geven. Het voorstel uit het Pajottenland om bepaalde erosiewerken vrij te stellen van vergunningsplicht, is een mooi voorbeeld. De minister nam het voorstel op in een lopende aanpassing van een besluit dat op 18 juli 2015 werd voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Beschikbare documentatie:

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)
02 553 83 79 (bereikbaar van 8.30.-17.00u.)