Registratie aanvragen als monsternemer bodembescherming

Over de registratie als monsternemer

Vanaf 1 januari 2020 moet een monsternemer bij de overheid geregistreerd zijn voor het uitvoeren van monsternames van bodem in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Wat zijn de registratievoorwaarden?

Een staalnemer bodem moet voldoen aan een aantal voorwaarden om geregistreerd te worden:

  • De staalnemer moet bevoegd verklaard zijn door het erkende labo voor het nemen van bodemstalen.
  • In de periode van 3 jaar die de registratieaanvraag voorafgaat, mag de staalnemer geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de registratie in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
  • In de periode van 2 jaar die de registratieaanvraag voorafgaat, werd geen eerdere registratie opgeheven.
  • Een eerdere registratie van de monsternemer is geschorst, ongeacht het erkende laboratorium waarvoor de monsternemer geregistreerd is. 

Hoe kunt u de registratie als monsternemer aanvragen?

Het erkende laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming, vraagt de registratie van de monsternemer via het aanvraagformulier op de website van de VLM

Hoe u de aanvraag kunt indienen, vindt u in het aanvraagformulier terug. De VLM beslist binnen een termijn van 30 dagen na de indiening van de volledige aanvraag over het al dan niet verlenen van de registratie. Als de monsternemer de registratie bekomt, wordt hij opgenomen in de lijst met geregistreerde monsternemers bodembescherming.

Termijn van de registratie

De registratie als monsternemer is geldig voor onbepaalde duur.

Een geregistreerd monsternemer moet aan een aantal verplichtingen (gebruikseisen) voldoen om zijn registratie te kunnen behouden. In bepaalde gevallen (bv. als niet meer voldaan is aan de registratievoorwaarden of de gebruikseisen) kan de registratie geheel of gedeeltelijk geschorst of opgeheven worden (zie artikel 58/5 VLAREL).

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)