Register ruimtelijke planners

Wie in Vlaanderen een ontwerp van ruimtelijk beleidsplan, ruimtelijk structuurplan of ruimtelijk uitvoeringsplan wil maken, moet geregistreerd zijn als ruimtelijk planner. De Vlaamse overheid houdt een register van ruimtelijke planners bij (zie hieronder)

Voorwaarden voor opname in het register

De Vlaamse Regering legde de voorwaarden voor registratie vast. Wie wil opgenomen worden in het register van ruimtelijk planners, moet een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening hebben. De uitzonderingen die op die eis werden gemaakt bij de opstart van het register, zijn vandaag niet meer van toepassing.

De lijst van diploma’s die voldoen, is vastgelegd in een ministerieel besluit.

Een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is met een Vlaams diploma, of een beroepserkenning of registratie in een ander Europees land, kunnen ook volstaan voor registratie. 

Alleen natuurlijke personen kunnen geregistreerd worden als ruimtelijk planner. Uiteraard kan een rechtspersoon een (overheids)opdracht aannemen voor de opmaak van een ruimtelijk structuurplan of een ruimtelijk uitvoeringsplan, maar dan moet die rechtspersoon één of meer planners in dienst hebben die verantwoordelijk zijn voor de opmaak van het plan.

Aanvraag tot opname in het register

Als u geregistreerd wil worden als ruimtelijk planner, moet u dat per brief aanvragen. U vermeldt in uw aanvraag, die u dateert en ondertekent, uw naam, adres en e-mailadres. U voegt ook de kopieën toe van de vereiste diploma’s of getuigschriften.

U richt uw aanvraag aan de leidend ambtenaar van het bevoegde departement:

Departement Omgeving, t.a.v. Peter Cabus
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

U mag de brief per post bezorgen, maar het volstaat even goed dat u de ondertekende brief en de diploma's scant en mailt aan bjo.omgeving@vlaanderen.be, met vermelding 'aanvraag registratie ruimtelijk planner' in het onderwerp van de mail.

Uw aanvraag wordt behandeld binnen een termijn van 45 dagen na ontvangst. U krijgt een schriftelijk bericht dat u opgenomen bent in het register, of een bericht waarin uitgelegd wordt waarom u niet geregistreerd kan worden. Dat gebeurt per mail.

De opname in het register geldt voor drie jaar en is hernieuwbaar.

Verlenging van de opname in het register

Wenst u na drie jaar zonder onderbreking verder opgenomen te blijven in het register van ruimtelijke planners, dan moet u dat in principe 60 dagen voor de einddatum van de lopende registratie aanvragen. Dat kan via een eenvoudige mail op het adres bjo.omgeving@vlaanderen.be, met vermelding 'aanvraag verlenging registratie ruimtelijk planner' in het onderwerp van de mail.

De einddatum van de registratie is vermeld in het bericht van opname in het register, en kan ook online in het register nagezien worden. 

Wie voldoet aan de voorwaarden maar niet tijdig een verlenging aanvraagt, kan uiteraard een gewone nieuwe aanvraag doen.

Download het register ruimtelijk planners