Regio Neteland

ne.gifIn uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2006 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Neteland.

Op 21 december 2007 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 44.500 ha agrarisch gebied én een operationeel uitvoeringsprogramma goed.

In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.

 

Beschikbare documenten:

Volgende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, natuur en bos zijn in deze regio opgemaakt of in voorbereiding.

Definitief vastgestelde ruimtelijke uitvoeringsplannen:

Ruimtelijke uitvoeringsplannen in voorbereiding:

Voorstudies: