Regeling voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied - VCRO artikel 5.7.1

Deze regeling werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof bij arrest nr. 145/2019 dd. 17 oktober 2019 en kan niet meer worden toegepast.

 

In meerdere arresten interpreteerden de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen de overdruk ‘landschappelijk waardevol’ in het oorspronkelijk gewestplan, op een zeer terughoudende wijze. Het oorspronkelijke gewestplanvoorschrift staat bebouwing in deze gebieden nochtans toe, mits ze de ‘schoonheid van het landschap niet in gevaar brengen’.  

Artikel 94 van de Codextrein verduidelijkte dat in ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ wel bebouwing mogelijk is, op voorwaarde dat het aangevraagde landschappelijk inpasbaar is in het gebied. (artikel 5.7.1 VCRO).  

Bij arrest nr. 145/2019 dd. 17 oktober 2019 heeft het Grondwettelijk Hof deze regeling vernietigd.

Het Hof treedt het standpunt dat de bestreden regeling het gewestplanvoorschrift voor ‘landschappelijk waardevol’ gebied niet wijzigt maar slechts verduidelijkt, niet bij. Het Hof spreekt de vernietiging uit op basis van een verschil in behandeling op het vlak van de inspraakmogelijkheden voor het publiek.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt daarnaast dat de regeling voorziet in een “generieke afzwakking van het beschermingsniveau van alle « landschappelijk waardevolle agrarische gebieden », zonder onderscheid in uitbreidingen en nieuwe inplantingen en zonder grondige en gebiedsgerichte benadering te voorzien, hetgeen een aanzienlijke weerslag op het milieu kan hebben”, en dat de regeling een aanzienlijke achteruitgang van het bestaande beschermingsniveau inzake het gezond leefmilieu inhoudt. Er was volgens het Hof geen geldig motief van algemeen belang voorhanden dat de aanzienlijke achteruitgang kan verantwoorden.

Deze vernietiging heeft tot gevolg dat voor de beoordeling van, vergunningsaanvragen voor handelingen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, moet worden teruggevallen op het oorspronkelijke gewestplanvoorschrift.

Lees het  vernietigingsarrest (nr. 145/2019 van 17 oktober 2019)

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.