Regelgeving Externe veiligheid en veiligheidsrapportage

In Vlaanderen is er verschillende regelgeving van kracht die te maken heeft met de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en met de beheersing van de risico's verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in bedrijven in het algemeen, en met externe veiligheid en veiligheidsrapportage in het bijzonder.

Het betreft zowel Europese richtlijnen, federale regelgeving als gewestelijke (Vlaamse) decreten en besluiten.

De Europese richtlijn over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, is zowat de rode draad. Deze richtlijn staat bekend als de Seveso-richtlijn. Op dit moment is een derde uitgave van deze richtlijn van kracht (Seveso III-richtlijn).

Het toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn steunt op de Europese verordening over de classificatie, de etikettering en de verpakking van stoffen en mengsels (de CLP-verordening). De Seveso-richtlijn is van toepassing op bedrijven die een bepaalde hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op hun terrein hebben. Het toepassingsgebied legt de aard van de gevaarlijke stoffen en de overeenstemmende hoeveelheden vast. Wat de aard van de gevaarlijke stoffen betreft, wordt dus o.m. gesteund op de CLP-verordening.

De Seveso-richtlijn wordt in Belgisch recht omgezet door een Samenwerkingsakkoord tussen het federale niveau en de drie gewestelijke niveaus (Vlaanderen, Wallonië, Brussel). De omzetting van de Seveso III-richtlijn is het Samenwerkingsakkoord [SWA3].

De omzetting van de Seveso-richtlijn werkt ook rechtstreeks op de gewestelijke (Vlaamse) regelgeving inzake de ruimtelijke ordening en inzake het milieubeleid.

Ook de regelgeving over de omgevingsvergunning bevat verplichtingen rond de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Deze regelgeving is vervat in het omgevingsvergunningendecreet, het omgevingsvergunningenbesluit en het Vlarem, en steunt op het decreet Algemeen Milieubeleid.

Vlaanderen (en België) hebben ook het internationale verdrag over de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen aangenomen (Verdrag van Helsinki).

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)