Recyclage afval

Het percentage van het huishoudelijk afval dat gerecycleerd wordt, is in Vlaanderen bij hoogste in Europa. De gerecycleerde hoeveelheid huishoudelijk afval is sterk gestegen tot 2007. Daarna is het percentage geleidelijk wat gedaald.

Op deze pagina:

Evolutie en positie in Europa

Deze indicator beschrijft het aandeel huishoudelijk afval, incl. vergelijkbaar bedrijfsafval ingezameld door of in opdracht van de gemeente, excl. bouw- en sloopafval, dat naar een inrichting gaat voor recyclage of compostering.

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval vertoont een dalende trend sinds 2007. Maatregelen zoals aanpassing van tarieven en het invoeren van gewichtsdiftar-systemen dragen hiertoe bij. Deze evolutie is een indicator voor de preventie van huishoudelijk afval. 

De gerecycleerde hoeveelheid huishoudelijk afval is lichtjes gedaald sinds 2007 doordat de hoeveelheid selectief ingezamelde afvalstromen is gedaald. De belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk de strengere toegangscontrole op de recyclageparken, waardoor er minder bedrijfsafval op de huishoudelijke recyclageparken terechtkomt, dat de statistieken verstoort.

Per inwoner is er in recente jaren voornamelijk een stijging van de selectieve inzameling van houtafval, pmd en kunststoffen (andere dan pmd). De voornaamste daling doet zich voor bij de inzameling van papier en karton. Uit de laatste sorteeranalyse van het huisvuil van 2013/2014 blijkt dat een belangrijke hoeveelheid van de verplicht selectief in te zamelen fracties nog in het restafval terechtkomt. Door beter selectief in te zamelen is een verdere verhoging van het percentage dus nog mogelijk.

 

Meer details over de evolutie  van de recyclage van huishoudelijk afval in Vlaanderen is te vinden op www.ovam.be/inventarisatie-huishoudelijke-afvalstoffen.

Meer informatie

Laatst gewijzigd: december 2020

Volgende update: december 2021

Methode: Jaarlijks rapporteren alle lokale besturen de ingezamelde huishoudelijke en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aan OVAM. Hierdoor beschikt Vlaanderen over goede en actuele cijfers inzake selectieve inzameling, recyclage en eindverwerking van huishoudelijk afvalstoffen.

Brondata:

 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)