Reconversie Vilvoorde-Machelen

Periode

01.10.2011 - 01.10.2014
Periode 2 01.10.2015 - 01.10.2018
Periode 3 01.08.2019 - 01.08.2022
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Vilvoorde, Machelen
Aanvrager Stad Vilvoorde
Subsidiebedrag 186.000 euro en 3 x 300.000 euro
Status Lopend

 

Situering en doelstellingen

Het reconversiegebied is 250 ha groot en bevindt zich in de Vlaamse rand ten noorden van Brussel, tussen de woonkernen van de gemeenten Vilvoorde en Machelen. Het situeert zich zo midden in het economisch kerngebied van de Vlaamse Ruit en is met heel Vlaanderen, Brussel en Europa verbonden via de luchthaven van Zaventem, het zeekanaal Brussel-Schelde en de haven van Brussel, de spoorweg Brussel-Antwerpen, de R0, de R22 Woluwelaan en de N1 Schaarbeeklei.

Het gebied wordt ruwweg begrensd door:

 • De R22 Woluwelaan
 • De N211 Luchthavenlaan
 • De grens van de kern van Vilvoorde en de bestaande en geplande wijken 'Broek' en '4 Fonteinen'
 • Het zeekanaal Brussel-Schelde
 • De grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De oude grootschalige en vervuilende industrie in het gebied is grotendeels verdwenen. Veel van de gebouwen staan leeg en zijn verouderd, de terreinen zijn verlaten. Gezien de grote kosten voor onder andere de bodemsanering komt de herontwikkeling moeizaam op gang, ook al gaat het om een economische toplocatie met schitterende reconversiemogelijkheden.

In 2008 werd op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant een ruimtelijke visie vastgelegd in het 'strategisch masterplan Vilvoorde-Machelen'. In 2009 koos de Vlaamse Regering voor een gemengde ontwikkeling.

Na een eerste subsidie voor het deelproject 'Vilvoorde Watersite', werd in 2011 een nieuw strategisch project goedgekeurd dat bijna het volledige reconversiegebied beslaat.

In 2015 werd een tweede subsidieperiode voor het project 'Reconversie Vilvoorde-Machelen' toegekend waarin de verschillende deelprojecten verder gecoördineerd werden.

De Vlaamse, provinciale en lokale overheden werken al meerdere jaren intensief samen om de onderbenutte zone van het reconversiegebied om te vormen tot een nieuwe stedelijke hefboomplek. De derde periode voor het strategisch project (2019-2022) is cruciaal voor een verdere integrale aanpak, zowel voor de verfijning, realisatie en afstemming van de diverse gebiedsgerichte plannen, als voor de coördinatie van de thema's die de deelgebieden overschrijden zoals onder andere mobiliteit en groenblauwe netwerken.  

Doelstelling is om het gebied te (her)ontwikkelen tot een hoogwaardige locatie met een menging van functies, een kwalitatief openbaar domein met ruimte voor groen en water, en duurzaam ontsloten met nieuwe fiets- en wandelverbindingen, hoogwaardig openbaar vervoer en beheersbaar wegverkeer. Het project wil een sterke ruimtelijke kwaliteit verkrijgen in de noordrand rond Brussel en op een duurzame wijze groei en ontwikkeling in de regio stimuleren.

De afstemming van alle initiatieven, de sanering en de ontsluiting zijn voor de ontwikkeling van het geheel cruciaal.

Om het strategisch project meer focus te geven, worden in vergelijking met de vorige erkenningsperiodes enkele deelgebieden niet binnen het vernieuwde projectgebied opgenomen:

 • De terreinen ten noorden van de stadskern van Vilvoorde (Forges De Clabecq, Asiat, Parmentier)
 • Het noordelijk deel van Vilvoorde Watersite (Kanaalpark, 4 Fonteinen, Broek)

Om het project meer slagkracht te geven, wordt het interbestuurlijk overleg versterkt, onder andere met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de projectwerking van 'Buda+' binnen TOP Noordrand.

Het is de bedoeling om gedurende de projectperiode een instrument of model te ontwikkelen dat de partners kan ondersteunen bij het realiseren of het eventuele bijsturen van het overkoepelende ambitiekader voor het reconversiegebied.    

Resultaten

In de eerste projectperiode lag de focus op 'Vilvoorde Watersite' met de reconversie en herontwikkeling van de verouderde industriële zone tussen het Zeekanaal, Schaarbeeklei, het Brussels Gewest en het centrum van Vilvoorde. Onder het deelproject van 'Watersite - stadsvernieuwingsprojecten' zitten de projecten Kanaalpark, 4 Fonteinen en Broek, die Watersite op de kaart zetten als nieuwe en groene stadswijk aan het water.

Dit noordelijke deel van Watersite valt buiten de scope van de nieuwe erkenningsperiode van het strategisch project. 

Binnen het strategisch project Vilvoorde-Machelen lopen enerzijds verschillende gebiedsgerichte deelprojecten en anderzijds deelgebiedoverschrijdende initiatieven.

Als (hoofd)deelprojecten kunnen worden onderscheiden:

 • CAT-site
 • Broeksite
 • Renault – Saylam – Van leeuwen
 • Buda
 • zone Kerklaan-Broekstraat

Elk van de deelprojecten heeft een eigen strategie, timing en duur voor realisatie.

De deelgebiedoverschrijdende processen gaan onder andere over mobiliteitsnetwerken en groene en blauwe (water) netwerken.

Bij aanvang van de vernieuwe erkenningsperiode (1/8/2019) zal gewerkt worden aan een visualisatie van de planningsstructuur met mijlpalen per deelproject.

Meer informatie

 

Documenten:

 

Coördinator:
Nele Tierens
tel: +32 16 26 76 05
gsm: +32 485 63 42 46
Provincie Vlaams-Brabant - dienst ruimtelijke planning
Provincieplein 1
3010 Leuven