Reconversie Oude Havengebieden Oostende

Periode 23.08.2010 - 23.08.2013
Periode 2 01.11.2014 - 31.03.2018
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Aanvrager Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Oostende
Subsidiebedrag 222.180 en 287.581 euro
Status Afgerond

 

Situering en doelstellingen

De tweede subsidieperiode voor de strategische projectcoördinatie 'Reconversie oude havengebieden Oostende' werd in het voorjaar van 2018 afgerond. Tijdens de eerste subsidieperiode is het project kunnen evolueren van drie solitaire projectontwikkelingen naar een gedragen gebiedsvisie op de ontwikkeling van de Oosteroever tussen de haven en de Moreauxlaan. Het projectgebied is gelegen in de rand rondom het historische centrum van Oostende. Het wordt van het centrum gescheiden door de haven en haar dokken.

In de tweede subsidieperiode is het projectgebied van de 'Oosteroever' uitgebreid naar een programma dat de deelgebieden Oosteroever, Vuurtorenwijk, Haven, Visserij en Hazegras en de stationsomgeving omvat. Op deze manier worden de oude havengebieden van Oostende binnen één projectstrategie aangepakt en kan ervoor gezorgd worden dat binnen een globale visie de juiste opportuniteiten op de juiste plek aangepakt worden. Het integrale aspect vormt de belangrijkste leidraad binnen dit strategische project. Diverse wijken, sectoren, thema's, partijen,... werden op een gecoördineerde manier aangepakt om zo een coherente stadsvernieuwing te realiseren. Het is de bedoeling om met een strategische projectcoördinatie een stadsweefsel te creëren waar wonen, werken, cultuur, toerisme en recreatie in synergie komen met historie, natuur en stedelijkheid.

Aan de hand van dit project kunnen de Oosteroever, de stationsomgeving en de haven uitgroeien tot multifunctionele stadsdelen die als hefboom voor de bestaande aangrenzende wijken (Vuurtorenwijk en Hazegras) en functies kunnen functioneren. Er werd ingezet op 3 sporen, namelijk economie, sociale dynamiek en ecologie. Deze sporen versterken elkaar en zorgen voor een duurzame ontwikkeling van de oude havengebieden.

Resultaten

Uit de eerste subsidieperiode is naast de uitvoering op het terrein met behulp van de subsidie een globaal masterplan Oosteroever opgemaakt. In de tweede subsidieperiode werd op dit masterplan voortgebouwd en zijn de realisaties geïntensifieerd. Het masterplan zet de krijtlijnen van de gewenste ontwikkeling uit, maar biedt mogelijkheden voor flexibiliteit, handelingsvrijheid en geleidelijke ontwikkeling.

Op bovenlokale schaal was vooral de onderlinge interactie tussen de verschillende deelzones en de bijhorende actoren (stad, haven, station) van belang. De Oosteroever is een lob aan de stad met de haven als scharnier (en niet meer als barrière). Het strategische project is van bovenlokaal belang omwille van de elementen die het omvat, zijnde de haven, duinen, de stationsomgeving, het GroenLint, de Koninklijke Baan en de kusttram.

Het strategisch project heeft ingezet op verschillende deelprojecten. Zo is er de stationsomgeving, de haven en de oosteroever. De verschillende projecten worden intens met elkaar afgestemd. Dit vergt veel energie maar is noodzakelijk om alle signalen over de verschillende projecten op te vangen en tot een optimale communicatie met de belanghebbenden te komen.

De Hazegraswijk omvat onder meer de stationsomgeving. Bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hazegras' werd gezorgd voor een afstemming op de projectontwikkeling ter hoogte van de Hotelschool. Het gemeentelijk RUP werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld en het stationsproject wordt momenteel verder opgevolgd. Bij de projectontwikkeling langs de sporen worden het politiekantoor en de woonontwikkeling volgens de coördinatie van de stedenbouwkundige vergunningen opgevolgd. Het masterplan voor het busstation, gekoppeld aan een mogelijks Maritiem museum op de Churchillkaai werd afgewerkt.

In de haven werd een wedstijd uitgeschreven met een ontwerpvraag voor de Churchillkaai. De vergunning voor de bouw van een clubhuis is daarnaast verkregen. De nieuwe plannen voor de vismijn en de relatie met het stedelijk weefsel werden in samenwerking met de haven opgevolgd. Daarnaast werd gewerkt aan de herlokalisatie van functies die niet in, maar naast het havengebied thuishoren. Ook zijn de bus- en tramstelplaatsen van het station verplaatst.

In de Vuurtorenwijk op de Oosteroever werden de duinen ingericht als één grote ecologische infrastructuur met erfgoedwaarden, toeristische ontsluiting, speelruimtes en het ontwikkelde Militair Hospitaal. Tevens werd er aandacht geschonken aan de stedelijke ecologie en werd steeds gestreefd naar een maximale duurzaamheid door een continue afstemming tussen de stad en de haven.

Na de gesubsidieerde coördinatieopdracht krijgt AGSO het mandaat van de stad Oostende om deze coördinatie van projecten relevant voor het gebied de komende jaren op hetzelfde elan verder te zetten.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Sara De Greve
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende
Gistelsesteenweg 1C bus 3
8400 OOSTENDE
tel: +32 59 51 71 73
gsm: +32 494 51 42 90
Mail: Klik hier