REACH

EACH staat voor “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” en is een Europese verordening (Verordening (EG) 1907/2006).

Volgens het REACH-systeem zouden alle stoffen die in de Europese Unie in gebruik zijn of in gebruik worden genomen als volgt behandeld moeten worden:

  • inventariseren via een verplichte registratie van de producent of importeur;
  • evalueren voor wat betreft hun risico's voor mens en milieu;
  • voor de “zeer zorgwekkende stoffen”, op basis daarvan al dan niet toelating geven (autorisatie) om de stoffen te gebruiken.

Het uiteindelijk doel is een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu te waarborgen.

REACH bevat regels voor het invoeren en het op de markt brengen van chemische stoffen, wat in België een federale bevoegdheid is. De gewesten daarentegen zijn bevoegd voor de uitvoering van de REACH-verordening op het gebied van milieubescherming voor wat betreft de beperking van de productie en het gebruik van stoffen op ingedeelde inrichtingen. Omwille van deze gedeelde bevoegdheden is een Samenwerkingsakkoord goedgekeurd, nl. het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

De Omgevingsinspectie is één van de spelers in het handhavingsbeleid rond REACH. De planning gebeurt in 1e instantie via de Europees georganiseerde campagnes en de uitvoering in België is via gemengde inspectieteams.

  • Inspectieplanning via Europese REF-campagnes: Op Europees niveau worden jaarlijks inspectiecampagnes georganiseerd rond specifieke thema’s van de REACH-verordening, de zgn REF-campagnes (REF = REACH-EN-FORCE). De federale diensten en de gewesten engageren zich om deel te nemen aan deze inspectiecampagnes. De prioriteiten van de omgevingsinspectie liggen nu vooral in het uitvoeren van controles die kaderen in deze REF-campagnes.
  • “Gemengde” inspectieteams: de controles op de diverse aspecten van de REACH-verordening, o.a. de registratieplicht, de naleving van verplichtingen uit autorisaties, de communicatie over de risico’s van stoffen (de veiligheidsinformatiebladen of SDS’en), enz. gebeuren door gemengde inspectieteams. Dit betekent dat toezichthouders van de Vlaamse Omgevingsinspectie samen met toezichthouders van federale inspectiediensten (FOD Volksgezondheid, federale Milieu-inspectie, en/of FOD WASO, Toezicht Welzijn op het werk, en/of Douane) de inspecties uitvoeren, afhankelijk van het onderwerp van de inspectie.