Ravenshout

Waar:
Gemeenten Ham en Tessenderlo, deelzone thv N 73 (Ambachtsstraat en Steenoven), maakt deel uit van een cluster bedrijventerrein in regio West Limburg

Wat:
Herstructurering op een bestemd bedrijventerrein

Ha: 32

Ligging:

07_Ravenshout.png

Doelstellingen:

 • Via beperkte ingrepen het verbeteren van weginfrastructuur, degelijke ontsluiting, rioleringsinfrastructuur,
  • algemene beeldkwaliteit en versnipperd ruimtegebruik.
  • detailonderzoek naar onbenutte gronden, imago, bewegwijzering, zonevreemde woningen, e.d…
  • gezamenlijke visie met de zone Genenbos
  • koppeling herstructurering met nieuw bedrijventerrein vanuit financieel oogpunt
  • 25 ha braakliggend terrein en kleine percelen , deel voorbehouden voor de aanleg van N73
  • gekoppeld aan greenfield ontwikkeling Genenbos

Doorlopen procedures:

 • Haalbaarheidsstudie POM Limburg 2007, inventarisatie, ontwikkelingsvisie, voorkeursontwerp
 • Samenwerkingsovereenkomst  2007, Ham, Tessenderlo, POM
 • PIAV-project: verhogen ruimtelijke kwaliteit, parkmanagement
 • Detailonderzoek onbenutte gronden door POM Limburg
 • Projectoproep 2006

Stand van zaken:

 • Wat volgt? Uitwerken masterplan deelzone, detaillering inrichtingsschetsen
 • 04.10.2013 overleg gemeenten Ham en Tessenderlo, POM Limburg, RV, AO, Landexplo en Cordeel over mogelijkheden:
  • Nood aan herbestemming ? Andere opties zoals masterplan, visie en onteigeningsplan obv gewestplan worden bekeken
  • Subsidie infrastructuur? Subsidie kan apart aangevraagd worden, maar belangrijk BT als geheel bekeken wordt in een revitaliseringsproject